Wszystkie wpisy, których autorem jest Ka Jot

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu – przede wszystkim fleksografom – broszurę zawierającą niezbędną wiedzę dla utrzymania i podniesienia jakości produkcji fleksograficznej, obejmującą ważny etap cyklu technologicznego jakim jest transfer farby z wykorzystaniem wałka rastrowego.
Jest to już nasza ósma publikacja jako odpowiedź na zapotrzebowanie na drukowane materiały wykorzystywane w produkcji fleksograficznej – mamy nadzieję, że okaże się dla Państwa przydatna szczególnie, że dotyczy niezwykle istotnego elementu wyposażenia fleksograficznego zespołu farbowego jakim jest wałek rastrowy – często nazywany – z czym się zgadzam – sercem technologii czy maszyny fleksograficznej. Dlatego należy o niego dbać ! Stąd ta broszura.

ff2019 premiera

Wałki rastrowe

obsługa konserwacja przechowywanie

Jest to już ósma nasza publikacja jako odpowiedź na zapotrzebowanie na drukowane materiały wykorzystywanie w  produkcji opakowań – mamy nadzieję, że okaże się dla Państwa przydatna.

Spis treści:

1. Wprowadzenie
2.Historia wałków rastrowych
3.Powłoki ceramiczne
4.Wałki z powłoką ceramiczną grawerowane laserowo
5.Technologia wałków rastrowych
6.Gospodarka wałkami rastrowymi
7.Czyszczenie i konserwacja wałków rastrowych
8.Magazynowanie wałków rastrowych

Format A5, 20 stron (kolor) +okładka. Cena:

a) członkowie PIF-u : drugi egzemplarz i kolejne: 10 zł/egz + 5%VAT ( w tym koszty wysyłki)

b) pozostałe firmy: 20 zł/egz + 5%VAT ( w tym koszty wysyłki).

Polska Izba Fleksografów wyraża podziękowanie p.Wojciechowi Barabaszowi  autorstwo broszury poświęconej wałkom rastrowym, ale też p.Marii Wituchowskiej za innowacyjną i artystyczną wizję rastrowej okładki. Zachęca jednocześnie do zgłaszania własnych opracowań dotyczących technologii fleksograficznej szczególnie, że w tym roku:

 drukarz2-960x

z własną podstawą programową – w efekcie skutecznych działań naszej organizacji – został wpisany na listę nowych zawodów Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wdrażanej obecnie w Polsce reformy szkolnictwa branżowego. 

„pro flexografico bono8

Krzysztof Januszewski

Instytut Badań Edukacyjnych-IBE (nadzorowany przez Ministra Edukacji Narodowej) zainicjował obecnie prace mające na celu dostarczenie Ministrowi Edukacji Narodowej danych, które staną się podstawą do ustalenia kolejnej (drugiej) prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Otrzymaliśmy z MENu zaproszenie do włączenia się w prace przygotowawcze prowadzone przez IBE obejmujące:

 1. Udział w badaniu1 delfickim mającym na celu poznanie (naszej) opinii w kwestiach związanych m.in. z rozwojem branż w regionach,
 2. Możliwość przekazania materiałów jako dodatkowego źródła wzbogacającego zasoby wykorzystywane na etapie sporządzania pogłębionych analiz. Opracowania (m.in. sprawozdania, raporty, etc.) zostaną wykorzystane przez ekspertów w pracach nad pogłębionymi analizami w następujących dziedzinach:

 gospodarka w regionach,

 demografia w regionach,

 edukacja zawodowa,

 rynek pracodawców.

1)  Badanie trwa do 31 lipca 2019. Pierwszy etap: 12.07-18.07 do końca dnia.

Udzielone odpowiedzi posłużą wyznaczeniu kluczowych branż na poziomie regionalnym, dla których wyróżnione zostaną konkretne zawody szkolnictwa branżowego do II etapu badania.

Cele prognozy:

 1. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów.
 2. Dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Część II prognozy, określająca prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy obejmuje wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Zawody, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy, uzasadniają zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020 oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. W części II wśród 20 wyszczególnionych zawodów nie ma drukarza fleksograficznego.

Część III prognozy, określająca prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy, stanowi uporządkowane alfabetycznie wykazy zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy.Poniższy wykaz obejmuje zestawienie zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest:

A – istotne zapotrzebowanie

B  – umiarkowane zapotrzebowanie

na pracowników w danym województwie:

lp województwo A B
1. dolnośląskie 0*/49** Jest/122 **
2. kujawsko-pomorskie 0/49 ** 0/112 **
3. lubelskie 0/52 ** 0/119 **
4. lubuskie 0/39 ** 0/123 **
5. łódzkie 0/47 ** 0/123 **
6. małopolskie 0/41 ** 0/134 **
7. mazowieckie 0/39 ** 0/111 **
8. opolskie 0/44 ** 0/64 **
9. podkarpackie 0/42 ** 0/121 **
10. podlaskie 0/44 ** 0/100 **
11. pomorskie 0/44** 0/102**
12. śląskie 0/54** 0/105**
13. świętokrzyskie 0/38** 0/108**
14. warmińsko-mazurskie 0/46** 0/90**
15. wielkopolskie 0/46** 0/103**
16. zachodniopomorskie 0/51** 0/97**
*brak drukarza fleksograficznego ;   **innych zawodów

 Opracowano na podstawie

 1. informacji o obecnej prognozie
 2. obecnej – pierwszej prognozie

 

Nasz

drukarz2-960x (symbol 732209) jest wymieniony jedynie w woj.dolnośląskim w grupie B: umiarkowane zapotrzebowanie. Jest to wyraźny dla nas sygnał, aby podjąć działania, które spowodują, że „drukarz fleksograficzny”  w drugiej prognozie będzie wyraźniej obecny wśród/ na tle innych zawodów na konkurencyjnym rynku pracowniczym.

Jeżeli

drukarz2-960xpojawi się częściej w drugiej prognozie i w kolumnie A z pewnością umożliwi to tym wszystkim drukarniom, które chcą zatrudnić drukarzy fleksograficznych uwiarygodnione wpływanie na samorządy i/lub urzędy pracy w celu  np. uruchomienia kształcenia w tym zawodzie.

Pierwszy krok został dokonany – dzięki Polskiej Izbie Fleksografów mamy wpisanego drukarza fleksograficznego do rejestru zawodów w Polsce MENu. Drugi krok przed nami – wypowiedzenie się w badaniu jw. – tutaj liczymy na Państwa pomoc w zakresie przekazanie nam danych liczbowych (np.ilu pracowników chcielibyście zatrudnić),  jakie są obecnie ograniczenia w ich zatrudnieniu, etc.

Aktualizacja1 z 29.7.2019 dot.I etapu:

I etap wymagał  pilnego zaznaczenia maksymalnie 5 województw, w których według nas ze strategicznego punktu widzenia w najbliższych 5 latach dana branża (fleksografia) odgrywać będzie kluczową rolę dla rozwoju regionalnego.
Zaznaczyłem poniższe województwa:

1.Kujawsko-pomorskie
2.Małopolskie
3.Mazowieckie
4.Podkarpackie
5.Wielkopolskie

a w komentarzu, m.inn.:
a) wskazałem na potrzebę wprowadzenia fleksografii, a w zasadzie – nowego zawodu  drukarza fleksograficznego,  
b) dodałem, że jakikolwiek zobiektywizowany opis poligrafii  wymaga właściwego opisu branży w PKWiU. Obecny jest archaiczny i całkowicie nie adekwatny do obecnej roli, jaką pełni poligrafia, w tym fleksografia.  
c) zaznaczyłem, że czytelniejszy obraz poligrafii wymaga równoległej opinii Polskiej Izby Druku.

Aktualizacja2 z 2.8.2019 dot.II etapu:

W konkluzji przesłanej do IBE opinii napisałem m.inn.:

„…Istnieje wg mnie wyraźne zagrożenie, że opracowywana obecnie prognoza nie będzie w adekwatnym stopniu uwidaczniała potrzeb naszej fleksografii  jak i oczywiście całej poligrafii (w tym także i nas).  Hermetyczność informacyjna przedsiębiorców fleksograficznych (np. dane o zatrudnieniu obecnym i planowanym w drukarniach , etc.) zdecydowanie negatywnie wpływa na uzewnętrznianie potencjału przynajmniej np.zatrudnieniowego na (konkurencyjnym!)  tle innych branż jak i zawodów co jest odzwierciedlone w obecnej specyfikacji zawodów na obu skalach drugiego etapu.

Finalizując: w zależności od tego jaką branżę reprezentuje osoba oceniająca – będzie danego zawodu za dużo lub mało albo w ogóle, jak w przypadku produkcji opakowań, co ma miejsce w naszym fleksograficznym przypadku …”

Opr.PIF-K.Januszewski 

 

Pakiety sponsoringowe*

(zawartość pakietów poniżej)

Opłaty sponsorskie

(zł netto)

Członek PIF-u

Pozostałe podmioty
1.              Sponsor Platynowy Plus       20.000 + 23% VAT     30.000 + 23% VAT
2.               Sponsor Platynowy     10.000 + 23% VAT     20.000 + 23% VAT
3.               Sponsor Złoty                 5.000 + 23% VAT     10.000 + 23% VAT
4.              Sponsor Srebrny         3.000  + 23% VAT       6.000  + 23% VAT
5.              Sponsor Solidarnościowy 1.000  + 23% VAT      2.000  + 23% VAT

Pakiety sponsorskie – zawartość:

    fleksopak2

Typ sponsoringu

Platynowy Plus Platynowy Złoty Srebrny Solid.**
1 2 3 4 5
SP+ SP SZ SS SSolid.
1. Slajder z indywidualną grafiką sponsora na www.flekso.pl (z linkiem do www firmy Sponsora) z nazwą pakietu: Sponsor platynowy plus  opublikowany przez 30 dni
2. Prawo do jednorazowego wykorzystania muzyki oraz tekstu piosenki flekso-fan w materiale promocyjnym firmy Sponsora (do realizacji w 2019)
3. Prawo do jednorazowego wykorzystania muzyki flekso-fan w materiale promocyjnym firmy Sponsora (do realizacji w 2019)
4. Logo (powierzchnia logo dla danego pakietu w %) z nazwami: firmy i pakietu na osobnej klatce filmu bezpośrednio po ostatniej klatce merytorycznej filmu przed klatką z logo i/lub nazwami sponsorów oraz kolejno informacją o realizatorach filmu 200%        
Logo (powierzchnia logo dla danego pakietu w %) z nazwami: firmy i pakietu na końcu filmu, przed informacją o realizatorach filmu   100% 75%    
Nazwy: firmy i pakietu na końcu filmu przed informacją o realizatorach filmu          
5. Logo (czas wyświetlania: 10 sekund z linkiem do www firmy Sponsora) na www.flekso.pl – po prawej stronie – z awizującym logo „Sponsor flekso-fan”                                      Czas publikacji: 4kw 3kw 2kw. 1kw. 30dni
6. Voucher prezentacyjny2019 – jednorazowa 10 minutowa prezentacja firmy Sponsora na Seminarium Opakowania tekturowe+flekso2019 albo  Forum Fleksograficznym2019 z prawem udziału w danej imprezie dla wykładowcy- pracownika firmy Sponsora albo

 – jeżeli sponsorem nie jest firma-dostawca dla fleksografii:

         
Voucher udziałowy2019– bezpłatny udział w jednej imprezie (Seminarium Opakowania tekturowe+flekso2019 albo Forum Fleksograficznym2019) PIF-u dla pracownika/ów firmy Sponsora                                                                                       Liczba osób: 3 2 1    
7. Komplet (6) publikacji PIF-u                                    Liczba kompletów: 4 3 2 1  
8. Wpisanie na listę sponsorów (z nazwą pakietu, logo i linkiem do firmy Sponsora)  projektu flekso-fan opublikowanej na www.flekso.pl/aktualności z dniem otrzymania przez PIF wpłaty od pierwszego sponsora do 31.12.2019 roku          

 Termin zgłoszenia sponsoringu*) upływa 28.2.2019 r.   

Serdecznie  z a p r a s z a m y  firmy, które zainteresowane są wsparciem promocji mającej na celu uruchomieniem w Polsce edukacji fleksograficznej !                   

zamawiam-ffan                

*) Polska Izba Fleksografów (PIF) rezerwuje sobie prawo do wycofania i/lub dodania wybranej/ych pozycji

**) solidarnościowy – jest także ekwiwalentem dla drukarni fleksograficznej (lub przygotowalnii fleksograficznej), które udzieliły  PIF prawa do sfilmowania (lub przekazała własne nagranie) procesu technologicznego celem umieszczenia projektcie flekso-fan. Firmy te (liczba ograniczona do sektorów: szerokiej i wąskiej wstęgi, tektury falistej oraz procesów zadrukowania podłoży „serwetkowych”) mają prawo–na życzenie -do zachowania anonimowości. Warunek wstępny: neutralność przekazu zdjęciowego. Każde zgłoszenie wymaga potwierdzenia przez PIF

 Cz.2- Dylematy realizacyjne

Wieloletnia historia – śmiało można do tej pory napisać – zmagań z MEN-en/ORE  zbliża się do pozytywnego finału,  ale niekoniecznie sukcesu  –  co uzasadniają poniższe spostrzeżenia, refleksje, konkluzje czy obawy:

 1. 31 sierpnia 2018 na spotkaniu organizowanym przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną) Udział pracodawców w systemie egzaminów zawodowych  częściowo  wypełniając ankietę (dla nich przeznaczoną) – ale nie zgłaszając się jako recenzent – wpisałem następujące 4 uwagi w kontekście fleksografii zawodowej:
  1. Separacja fleksografii/poligrafii od foto
  2. Opracowanie adekwatnej do stanu technologicznego podstawy programowej dla fleksografii
  3. Zapewnienie właściwych edukatorów w szkole/szkołach
  4. Wyposażenie wyselekcjonowanej w Polsce szkoły poligraficznej w maszynę fleksograficzną sfinansowaną ze środków publicznych.

Ponadto skomentowałem koncepcję Pracodawcy jako recenzent :  w odniesieniu do fleksografii, a mianowicie:  w projekcie Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego każde zadanie egzaminacyjne zanim trafi do banku zadań podlega recenzji:

 1. nauczyciela (kto scertyfikuje nauczyciela dla fleksografii, skoro nie było i nie ma u nas kształcenia zawodowego w tym obszarze?)
 2. nauczyciela akademickiego (nie jest mi znany taki nauczyciel, który ma wystarczającą wiedzę, aby móc podjąć się adekwatnej recenzji)
 3. pracodawcy (ponieważ w ramach technologii fleksograficznej stosowane są zasadniczo 3 różne maszyny drukujące konkretny pracodawca posiada wiedzę nt. jednej z nich. Wg mnie egzamin (a gdzie maszyna? – powinna być w niezależnym ośrodku) powinien być ukierunkowany na 3 różne specjalności związane z 3 głównymi (ale nie jedynymi) fleksograficznymi maszynami drukującymi: szerokowstęgowymi (przede wszystkim CI), wąskowstęgowymi-szeregowymi  oraz arkuszowymi do zadruku tektury falistej.

Ogólnie: lansowanie egzaminów  w zakładach poligraficznych jest wg mnie ”protezą” i tworzy niebezpieczny precedens elitaryzmu (”sami swoi” lub „każdy sobie rzepkę skrobie”) zamiast egalitaryzmu, który to precedens – niezależnie od liczby przypadków – nie zabezpieczy potrzeb edukacyjnych o wysokiej jakości dla całego kraju i branży (różne sektory) w długotrwałej perspektywie. Niejednokrotnie lub b.często  nowoczesne, drogie i skomplikowane maszyny mają zarabiać, a nie „kształcić – w formie także „egzaminatora” stąd mój pogląd o „protezie”.

 1. Drukarz fleksograficzny – z uwagi na przemysłowy charakter wykonywanych działań zawodowych powinien zostać przeniesiony do MPiT
 1. Zauważany przez nas, ale i sygnalizowany nam – z czym się zgadzamy – niski lub żaden poziom wiedzy fleksograficznej wśród obecnych nauczycieli szkól poligraficznych z pewnością będzie utrudnieniem we wprowadzaniu fleksografii do szkolnictwa (dlatego jeden ośrodek z super nauczycielami i wyposażeniem) , szczególnie, iż obawiam się „oporu materii” przed dodatkowym (samo)kształceniem i w świetle niskich zarobków nauczycieli  (po co się wysilać, a karta nauczyciela jest) . Tym bardziej – antycypowane – przerzucanie na branżę odpowiedzialności za realizację systemu dualnego (wg mnie jest to gorsza odmiana d.szkolnictwa przyzakładowego) w średniej i długiej  perspektywie nie sprawdzi się obciążając zasoby przedsiębiorstw i wpływając (negatywnie) na ich zyskowność-konkurencyjność
 1. Ważne kwestie dot. nowego zawodu drukarza (przekazałem też do MEN-u to zabezpieczenie  środków finansowych (kto zapłaci?)  na:
 1.   promocję w szkołach oraz otoczeniu (rodzice i młodzież) nowego zawodu drukarza fleksograficznego. Skoro bezpośrednimi  beneficjentami są szkoły (otrzymują na to  pieniądze ) zaś pracodawcy płacą podatki także na takie cele  zatem ci ostatni nie powinni być różnorodnymi metodami skłaniani lub przymuszani do ponoszenia takich kosztów czy angażowania różnorodnych  zasobów.  Szkoły zainteresowane fleksografią powinny np. zrobić „zbiórkę”. Nowoczesne narzędzia promocyjne  powinny obejmować wideo/dźwięk-filmy*), przekonywujące obrazy,  aby także i w telewizji promować w sposób jednolity (unikając chaosu informacyjnego) taki zawód,
 2.  przygotowanie materiałów dydaktycznych dla:
 1. nauczycieli i ich przeszkolenie!!!!
 2. uczniów.

Bez dobrych a jeszcze lepiej bez b.dobrych materiałów dydaktycznych może okazać się niemożliwe lub niezwykle trudno  przekonanie szkoły do aktywnego wprowadzenia drukarza  fleksograficznego do swojej oferty nauczania, a efekt końcowy będzie mierny – pojawi się zapewne efekt „pętli” co przy obecnej demografii ( i np.oglądania się na pracowników spoza Polski**)  okazać się może bardzo niebezpieczne – zatem nie spowodujmy  falstartu, aby pozyskać uzdolnioną (i najlepiej z pasją) młodzież i nie zniechęcić jej na samym wstępie.

Środki na powyższe powinny zostać zabezpieczone ze środków publicznych a spoglądanie do kieszeni branży  fleksograficznej , która do tej pory nic nie otrzymała od edukacji/państwa w tej dziedzinie może okazać się mało skuteczne.

 1. Podejmując działania związane z realizacją projektu „drukarz fleksograficzny” nie możemy tracić z horyzontu opakowania np.fleksograficznie zadrukowanego. Powinny już teraz zostać podjęte przez branżę działania, a szczególnie przez zainteresowane drukarnie ale i szkoły jak też organizacje branżowe, aby dobrać zespół  i dobrze od samego początku opracować podstawę programową dla nowego zawodu: technika /operatora procesów opakowaniowych (robocza nazwa) a następnie zgłosić do MENu mając perspektywę wprowadzenia do system edukacyjnego-branżowego  w 2020/2021 zdobywszy doświadczenia we wdrażaniu Podstawy drukarza fleksograficznego .

Zapraszamy serdecznie do wsparcia naszej „opakowaniowej” inicjatywy!

*) antycypując zamówiliśmy skomponowanie muzyki i napisanie tekstu dla piosenki o fleksografii: flekso fanjako narzędzia promującego ( i mamy nadzieję integrującego fleksografię)  – serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym projektem bazującym na tej muzyce jak i słowach: ffan4

**) lektura artykułu: Odpływ imigrantów z Ukrainy na Zachód realnym zagrożeniem dla polskiej gospodarki – możemy stracić 1,6 proc. PKB  i powiązanego  Memorandum ZPP…’’ daje dużo do myślenia.

Cz.1- Podstawy

Czyli czy grudzień 2018 okaże się „gwiazdką pod choinkę” z horyzontem:  dopłyniemy do portu, w którym jest szkoła fleksograficzna a najlepiej:

fleksopak2Cz.1- Podstawy

Reforma  szkolnictwa branżowego wkroczyła na ostatnią prostą, czyli finalizowania treści podstaw programowych dla poszczególnych zawodów – 21 listopada otrzymaliśmy z MEN-u zaproszenie do spotkania 29.11.18  celem uzgodnienia szczegółów dotyczących umieszczenia zawodów w branży oraz treści nauczania tych zawodów określonych w podstawach programowych dla zawodów – w związku z przygotowywaniem w MEN nowego rozporządzenia w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego  dotyczących m.inn.:

 1. propozycji przyporządkowania zawodów szkolnictwa branżowego do poszczególnych branż z 8 listopada 2018 r.
 2. Podstawy programowej kształcenia w zawodzie drukarz

(…)  PFR.17. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

(…) albo

PFR.00. Realizacja procesów drukowania z fleksograficznych form drukowych w tym:

 1. Podstawy poligrafii
 2. Wykonywanie fleksograficznych form drukowych
 3. Wykonywanie odbitek z fleksograficznych form drukowych (niezbyt trafnie nazwany ponieważ odbitka  kojarzy się z kartką-arkuszem lub odbitką kserograficzną, a tutaj mamy do czynienia w dużej mierze – ale nie jedynie (tektura falista ta arkuszowa) z przemysłowym  drukiem rolowym (wstęgowym)  i różnorodnymi opakowaniami

Otrzymaliśmy też stosowne załączniki z opisami.

A. W trakcie spotkania jw.:

 1. Polska Izba Fleksografów jako jedyna reprezentująca branżę (podczas spotkania) – i po raz kolejny  – zakwestionowaliśmy sklasyfikowanie naszej poligrafii od 2017 przez MEN/ORE  w Klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego jako  branży poligraficzno – fotograficznej  a od 8.11.18 z propozycją jej rozszerzenia jako branży Poligraficzno – fotograficzno – reklamowej (pfr)   i wynikających zawartości oraz zgłosiliśmy sprzeciw wobec takiej praktyki  z wnioskiem o  wyodrębnienie samej „poligrafii”* z przyporządkowania zawodów szkolnictwa branżowego do poszczególnych branż i stosowną korektę zawodów objętych w tej branży.
 2. zaakcentowaliśmy potrzebę wyodrębnienia drukarza fleksograficznego jako indywidualnego zawodu zwracając uwagę , że takie ujęcie/usytuowanie zawodu drukarza fleksograficznego wynika z przemysłowego charakteru  naszej nowoczesnej fleksografii opakowaniowej – i tutaj  zasugerowaliśmy, aby wprowadzony został nowy zawód –  związany  z przetwórstwem zadrukowanych produktów fleksograficznych i nie tylko tą technologią drukowania.
 3. w w/wymienionym kontekście opakowaniowym zakwestionowaliśmy:

1. kolejną propozycję –MEN/ORE wprowadzenia rozszerzenia – powiązania z introligatornią procesów  „i opakowaniowych” w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach  (PFR.16) Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych w Podstawach programowych kształcenia w zawodach: Technik i Operator procesów introligatorskich . Łączenie operacji introligatorskich z opakowaniami jest pomyłką –  obecnie jak i perspektywicznie nieadekwatne do odmiennych produktów tworzonych  w ramach obu operacji/zawodów  oraz ich skali – opakowania to b.poważna, duża skala przemysłowa  m.inn z dużą odpowiedzialnością (np. bezpieczeństwo opakowań, czy też środowisko) w przeciwieństwie do introligatora/ni. Także najlepszym  a właściwie jedynym rozwiązaniem zabezpieczenia kadry fachowej jest  uruchomienie procedury opracowania podstawy programową dla nowego zawodu-robocza nazwa Operator /technik procesów opakowaniowych. 

2. jak i wynikłą podczas  dyskusji propozycję nazwy zawodu (mutacja pierwotnej):  operator procesów introligatorskich i opakowaniowych obecnie jak i perspektywicznie nieadekwatną do odmiennych produktów tworzonych  w ramach obu zawodów,

d. ponownie zgłosiliśmy temat przyporządkowania fleksografii jako przemysłowej technologii drukowania oraz produkcji opakowań z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

e. ponownie zakwestionowaliśmy system dualny dla branży fleksograficznej i tutaj zacytowaliśmy fragment naszego pisma do KPRM z 14.9.2018   w sprawie rozważenia zaliczenia składek członkowskich w koszty uzyskania przychodów (…) poniżej:

 • Nowa sytuacja (zaliczenie składek do kosztów uzyskania przychodów) z pewnością będzie mostem komunikacyjnym i trampoliną dla znalezienia lepszej przychylności przedsiębiorców dla dobrej zmiany a także umożliwi aktywniejsze działania izby, gdzie horyzontem jest sprawniejsza i konkurencyjna polska gospodarka. 
 • Przykładowe pole do działania to wspomniana już edukacja: obecna (i historycznie) katastrofalna sytuacja braku kształcenia zawodowego dla fleksografii, źle przyjęte założenie realizowanej obecnie reformy edukacji zawodowej obejmujące system dualny („import” z bogatych i dojrzałych gospodarek) – może dobry w innych branżach - jest nierealny do powszechnego - w skali krajowej - wdrożenia kształcenia zawodowego fleksograficznego, (…)  Zapewnienie nam wyższego, stabilnego finansowania ….  umożliwić może podjęcie alternatywnego działania celem utworzenia (i dofinansowania)- branżowej szkoły fleksograficznej „fleksopak”.
 • Kolejną kwestią z tym związaną jest podjęcie działań ustawodawczych, aby w szczególnej sytuacji – a taką mamy do czynienia u nas - była możliwość ingerencji państwa (wg mnie MPiT z MEN?) w niezależność samorządu lokalnego w kontekście zapewnienia w Polsce konkretnego kształcenia- zawodu – dla nas - uruchomienia fleksograficznej drukarni zawodowej w szkole, aby zapewnić przez państwo fachową (ale nie fachową na papierze) kadrę dla zabezpieczenia i rozwoju prowadzonej działalności wytwórczej (a jeszcze lepiej atrakcyjnej rynkowo – u nas opakowania), a nie handlowej z niejednokrotnie importowym tłem. 
 • Dodatkową i niestety nieobecną kwestią jest także brak „żelaznego” powiązania finansowania szkoły z faktycznym zatrudnieniem w przemyśle zgodnym z finansowanym kierunkiem, prościej ujmując, aktualnie: szkoła sobie a rynek (fleksograficzny)  – niestety sobie.  
 • Bardzo nowocześnie wyposażone drukarnie (jak długo te najlepsze pozostaną polskie?) zapewniają miejsca pracy w wielu regionach i potrzebują coraz lepiej wykształconych pracowników. Pracodawcy-fleksografowie płacą podatki, ale ich redystrybucja w żadnym stopniu nie obejmuje i w mojej ocenie nie zapewni im w najbliżej (a może i dalszej) przyszłości kadry fachowych pracowników. Wszystkie  odwiedzone przez mnie  JST w różnych regionach Polski + Biuro Edukacji W-wa nie były zainteresowanie współpracą z organizacją, mimo zachęcania przykładami np. ośrodka Broby Grafiska w Szwecji. 

*z pewnością wzmocnieniem naszego  głosu podczas spotkania było także odniesienie się  do otrzymanej 29.11.18 rano odpowiedzi z PID-u na nasze zapytanie w tej kwestii: Całkowicie popieramy Państwa punkt widzenia. …,  za co teraz PID-owi dziękujemy.

Po dynamicznej dyskusji 29.11.2018 podczas której zauważyliśmy wyraźnie zrozumienie przez MEN realiów gospodarczych fleksografii (ale i opakowań) i naszego stanowiska, propozycje a) i c) zostały przyjęte (ale finalną decyzję w formie rozporządzenia podejmuje właściwy minister) , a jako PIF zobowiązaliśmy się zgłosić uwagi do  projektu   Podstawy programowej kształcenia w zawodzie drukarz (…)  PFR.00. Realizacja procesów drukowania z fleksograficznych form drukowych w części merytorycznej otrzymanej 21.11.2018

 B.  Pierwsza jaskółka dobrych zmian: 3.12.2018 otrzymałem z MEN-u informację, że Podstawa programowa kształcenia w zawodzie drukarz zostanie rozdzielona na 2 Podstawy:

 1. Podstawę programową kształcenia w zawodzie drukarz offsetowy

oraz

 1. Podstawę programową kształcenia w zawodzie drukarz fleksograficzny.

8.12.18 przesłałem do MEN-u pierwszą wersję naszych licznych uwag do części fleksograficznej Podstawy programowej dla drukarza fleksograficzego otrzymanej  w listopadzie z oceną ogólną tej Podstawy: (z lektury)  emanuje powierzchowna znajomość tematu oraz brak profesjonalizmu.

12.12.18 MEN – po zapoznaniu się ze zgłoszonymi uwagami – zaproponował nam zamianę części PFR.00.2.Podstawy poligrafii  na PFR.00.2.Podstawy technologi fleksograficznej  i jej napisanie.

17.12.18 – po 21 dniach konsultacji z MEN-em oraz wewnętrznych w ramach PIF-u– przesłaliśmy do MEN-u finalną wersję – do analizy oraz akceptacji – projektu ”Podstawa programowa kształcenia w zawodzie drukarz fleksograficzny”. Wersja ta (nasza)  krańcowo różni się merytorycznie  względem otrzymanej z MEN/ORE (nasz konsultant  określił różnicę  jako „przepaść” z czym się w pełni zgadzam) i jeżeli zostanie finalnie zaakceptowana przez MEN autor/autorzy pierwotnejORE nie powinni być z nową kojarzeni ani utożsamiani! 

Polska Izba Fleksografów pragnie serdecznie i fleksograficznie podziękować:

 1. Paniom: Urszuli Martynowicz Dyrektorowi Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN a szczególnie Urszuli Blicharz – Ekspertowi w Departamencie j.w. za życzliwe wysłuchanie oraz pozytywne zrozumienie specyficznej i ważnej roli , jaką pełni fleksografia (opakowaniowa) mając nadzieję, że:
 • finalne rozporządzenie obejmie opracowane przez nas zmiany a:
 • MEN podejmie dalsze starania lub wręcz skuteczne działania, aby zaoferować środki na sfinansowanie opracowań materiałów dydaktycznych oraz promocję nowego zawodu przez szkoły jak np. wyprodukowanie filmu promującego drukarza fleksograficznego
 • wskaże środki na sfinansowanie projektu opracowania podstawy programowej nowego zawodu – robocza nazwa: Operator / technik procesów opakowaniowych
 1. Panu Wojciechowi Górskiemu za poświęcony czas oraz fachowe, życzliwe i terminowe uwagi do przesłanych Jemu wersji opracowanej „na nowo” Podstawy programowej drukarza fleksograficznego  – Panie Wojciechu: pro flexograpfico bono!

Opr.PIF-Krzysztof Januszewski

Cz.2-Dylematy realizacyjne

Przeprowadzana obecnie reforma szkolnictwa zawodowego, zauważane w naszej branży poczucie humoru ale i też zamiłowania muzyczne niektórych z Państwa skłoniły nas do uruchomienia projektu „flekso-fana”:

 

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami pierwszego etapu tego projektu  – z naszym przyszłym  – na co liczymy  –„hymnem” fleksografów – proszę kliknąć w poniższe zdjęcie:

Tutaj kierujemy serdeczne podziękowania dla p.Tomasza Kaczmarczyka ( f.Verpako-członek  naszej organizacji)  za skomponowanie muzyki, realizację całości i świetną współpracę.

Wykorzystując tę muzykę ale i tekst zamierzamy zrealizować drugi etap projektu: wyprodukowanie  1-3 filmów (jako nowoczesne narzędzie)  promujących fleksografię (chcielibyśmy promować ją także i w telewizji) – pierwszyzwiastun jest obecnie przygotowywany – kolejne dwa to (zależeć będzie od zgromadzonych funduszy):

 • Część 1 (cz.2)  drukujemy flekso (robocza nazwa) – promocja fleksografii jako zawodu (przyszłe zatrudnienie), aby zachęcić szkoły do implantowania programu edukacji fleksograficznej (więcej w artykule: Czy edukacja dla fleksografii … ), aby wesprzeć nabory do szkół i rozpowszechnić wiedzę o tym nowym, atrakcyjnym zawodzie – premiera programu-Podstaw w roku szkolnym 2019/2020,
 • Część 2 (cz.3)  fleksopakowanie (robocza nazwa) – promocja fleksografii jako producenta opakowań  (z lejtmotywem „fleksografia opakuje prawie wszystko”) – obejmująca cykl/proces wykonania druku i – w procesie przetwórczym – opakowania fleksograficznego, np. krówek w torebce stojącej lub serka / mleka bądź jogurtu (etykieta i opakowanie giętkie + owijki kurczliwe) najlepiej z opcją tektury falistej – opakowanie zbiorcze (?).  Ta wersja powinna spełniać wymogi promocyjne także dla osób, firm nie związanych z nasza branżą (klienci fleksografii czy otoczenie zewnętrzne: instytucje centralne/publiczne oraz administracja samorządowa).

Na niektórych stronach firmowych drukarni- członków PIF opublikowane są filmy ilustrujące także procesy produkcyjne  – tego typu film (jedna lub dwie części)  chcielibyśmy zrealizować i mamy nadzieję na akceptację takiego projektu przez polskie środowisko fleksograficzneserdeczna prośba o komentarze,  … lub po prostu jego wsparcie! Dlaczego:

Istotnym dla naszego środowiska zadaniem, szczególnie dla :
a)    instytucji edukacyjnych zainteresowanych  kształceniem w nowym zawodzie drukarza fleksograficznego
b)    finalnych beneficjentów jakimi są przede wszystkim drukarnie fleksograficzne

jest zaprezentowanie i wypromowanie – wśród  kręgu potencjalnych uczniów ale i też ich rodziców – drukarza fleksograficznego jako atrakcyjnej, życiowej ścieżki zawodowej.
Narzędzia promocyjne także tworzą klimat decyzyjny a obecna sytuacja demograficzna i rynkowa wymagają skoordynowanych działań, które zachęciłyby młodzież do rozpoczęcia edukacji właśnie w tym zawodzie i nie jako zło konieczne, ale świadomy wybór życiowy – dlatego proponujemy Państwu wspólną, skonsolidowaną realizację programu promocji zawodu drukarza fleksograficznego, który powinien objąć :
1.    wyprodukowanie filmu/ów „flekso fan” j.w.
2.    opracowanie i wydanie materiału promocyjnego:

a) ulotki zawierającej: zdjęcia miejsc pracy w drukarniach fleksograficznych różnego sektora, opis-prezentację technologii fleksograficznej, przykłady prac fleksograficznych jako gotowych produktów,

b) przykładu produktu fleksograficznego składającego się najlepiej z: formy drukowej w formacie wizytówki  (dla „jednego” koloru) – przykład plakietki z III’2016 – zapakowanej do małej torebki foliowej w pudełeczku z tektury falistej + etykieta samoprzylepna – wszystkie z takim samym, kolorowym motywem. 

3.    dystrybucję materiału promocyjnego jw. na imprezach tematycznych  typu targi edukacyjne/festiwal zawodów odbywających się w marcu2019 w różnych miastach całej Polski z ofertą kierowaną do potencjalnych uczniów …
4.    reklamę w prasie ogólnej oraz telewizji.

Kwestie do ustalenia

(w przypadku pozytywnego odbioru naszej propozycji) :
 1. Powołanie zespołu realizacyjnego
 2. Opracowanie założeń i napisanie scenariuszy filmów, które obejmować powinny m.inn.:
  1. (cz.2) zaangażowanie  „adepta-drukarz fleksograficzny”   – czy ma być aktorem, czy też znajdziemy u siebie?
  2. (cz.3) zaangażowanie narratora/narratorki
  3. (cz.2) + (cz.3)  nagranie w przygotowalniach i drukarniach krótkich (i neutralnych) dynamicznych i wzbudzających ciekawość sekwencji filmowych  obejmujących kompletny cykl  fleksograficznego i nowoczesnego  procesu produkcyjnego z obecnością – głównych sektorów:  rolowego – szerokiej  (CI i wieżowe), wąskiej wstęgi (m.szeregowe) oraz arkuszowego dla tektury falistej (niezbędne tutaj będą formalne zgody z uwagi na przyszłe rozpowszechnianie)
  4. (cz.3) etap  produkowania towaru rynkowego – zapakowanie u kupca/producenta  zawartości do opakowania zakupionego w drukarni fleksograficznej a na końcu półkę sklepową z zadowolonym klientem
  5. (cz.2) próbki bezpośrednich wydruków z maszyn fleksograficznych (lub filmy z nimi)
  6. (cz.2) próbki z duchem,  morą, niespasowanez „wydrukowaną muchą” i inne
  7. (cz.2) + (cz.3)  asortyment opakowań fleksograficznych
  8. (cz.2) opracowanie – na finałquizu tematycznego „sprawdzającego” pozyskaną z filmu wiedzę 
 3. Opracowanie planu marketingowego związanego z rozpowszechnianiem filmu/ów
 4. Skalkulowanie budżetu oraz zebranie środków na realizację.

ad.D)  pakiety sponsoringowe są skierowane przede wszystkim do:

a) bezpośrednich-podstawowych beneficjentów, jakimi są:

 1. szkoły poligraficzne*  – otrzymują środki finansowe na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz kształcenie uczniów w ramach realizacji konkretnego, (rynkowego)  program edukacyjnego,
 2. drukarnie fleksograficzne (wysoka skala zatrudnienia) ale i też przygotowalnie fleksograficzne

b) pośrednich (niższa skala zatrudnienia) beneficjentów, jakimi są producenci wyposażenia ( jest ich niewielu w Polsce) oraz firmy dostawcze/handlowe kierujące oferty do naszej branży.

*w przypadku, kiedy  nasza idea:  jednego w Polsce , b.dobrze wyposażonego w wiedzę  jak i sprzęt ośrodka fleksopak:

nie znajdzie instytucjonalnego i finansowego wsparcia.

Dżingiel (np. na telefon) :

 

ffan-2 logo

Opr. PIF-Krzysztof Januszewski

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu – szczególnie fleksografom – broszurę zawierającą niezbędną wiedzą  dla podniesienia jakości produkcji fleksograficznej w zakresie produkowania bezpiecznych opakowań dla żywności:

ok4-s1-2

Bezpieczne opakowanie

wybrane zagadnienia dla fleksografii

Jest to już siódma nasza publikacja jako odpowiedź na zapotrzebowanie na drukowane materiały wykorzystywanie w  produkcji opakowań – mamy nadzieję, że okaże się dla Państwa przydatna.

Spis treści:

1. Wprowadzenie 
2. Bezpieczne opakowanie w rozumieniu obowiązujących aktów prawnych 
3. Higiena materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością 
4. Migracja globalna i specyficzna oraz ocena organoleptyczna – jak ustalić zakres koniecznych badań
5. Wytyczne do opracowania poprawnej Deklaracji zgodności 
6. Standardy/normy i systemy zapewnienia jakości 
7. Podsumowanie 
8. Bibliografia

Format A5, 32 strony (kolor) +okładka. Cena:

a) członkowie PIF-u : drugi egzemplarz i kolejne: 10 zł/egz + 5%VAT ( w tym koszty wysyłki)

b) pozostałe firmy: 20 zł/egz + 5%VAT ( w tym koszty wysyłki).

Polska Izba Fleksografów wyrażając podziękowanie p.Justynie Knaflewskiej oraz dr Agnieszce Kaweckiej zachęca jednocześnie do zgłaszania własnych tekstów nie tylko w zakresie tematyki bezpiecznych opakowań, ale szerzej obejmujących proces ich wytwarzania.   

„pro flexografico bono7”

Krzysztof Januszewski

zamawiam-ok4-125

Podczas  jubileuszowego 20-tego Forum Fleksograficznego2018 miała miejsce premiera kolejnej publikacji Polskiej Izby Fleksografów: Taśmy do montażu form fleksograficznych  i ich właściwe stosowanie.
Publikacja jest tłumaczeniem włoskiej edycji: „Nastri biadesivi per il montaggio delle matrici flessografiche”  wydanej 2017 r. przez ATIF-włoską organizację fleksograficzną.

pif5-broszura mFormat:  A4-kolor • 28 stron w tym 24 treści merytorycznej  •  spis treści:

 1. Czym są taśmy montażowe
 2. Rola taśm montażowych
 3. Budowa taśm montażowych
 4. Klasyfikacja sposobów montażu
 5. Właściwości ogólne taśm montażowych
 6. Parametry techniczne folii montażowych
 7. Sposób montażu na cylindrze lub tulei
 8. Zastosowanie taśm montażowych
 9. Załączniki
 10. Glosariusz

Egzemplarze publikacji:
a)    przekazane zostały nieodpłatnie członkom Polskiej Izby Fleksografów a także pozostałym uczestnikom jubileuszowego 20-tego Forum Fleksograficznego2018,
b)    przesłane zostały nieodpłatnie (1 egz./firmę) pozostałym członkom Polskiej Izby Fleksografów  

Dalsza dystrybucja publikacji:
10  zł  netto z kosztami wysyłki /egz.– członkowie Polskiej Izby Fleksografów
20  zł netto z kosztami wysyłki /egz. – pozostałe firmy.

Dziękuję  jednocześnie inicjatorom i wyłącznym sponsorom polskiej edycji – firmom będącym także członkami naszej organizacji:
1.    BiesSse Tape Solutions 
2.    Lohmann Polska   
3.    tesa tape

Odrębne  i zarazem szczególne podziękowania kieruję do p.Marii Wituchowskiej,

 która  nieodpłatnie    – zainspirowana przekazem o wolontariacie  przedstawiciela FTAJ na Foum2018  – opracowała graficznie oraz dokonała składu, łamania oraz korekty – wszystko w ekspresowym tempie – polskiej wersji językowej.

Mam  nadzieję, że publikacja  zostanie przychylnie przyjęta przez polskich fleksografów, szczególnie tych, którzy są bezpośrednio związani z realizacją procesu drukowania i montażu form drukujących. Obecny rozwój naszej branży (powiększanie i unowocześnianie parku maszynowego, modernizacje przedsiębiorstw, wzrost wolumenu i asortymentu produkcji…), nowe kadry, ale i (niestety) brak kształcenia zawodowego oraz  wzrastające wymagania klientów uzasadniają potrzebę a właściwie konieczność zrealizowania także takiego projektu.

Zapraszam  do zakupu – Krzysztof Januszewski

http://flekso.pl/wp-content/uploads/2018/07/PIF-zam.dla-2-6.pdf

 

Polska szkoło poligraficzna: zakup maszynę fleksograficzną!

W listopadzie 2011 wystąpiłem do wszystkich znanych nam ówcześnie szkół poligraficznych w Polsce z propozycją utworzenia klasy o specjalności fleksograficznej w  z jednoczesnym wsparciem procesu kształcenia fachowego-zawodowego, który powinien obejmować:
a)    cały zakres procesu fleksograficznego, począwszy od fazy repro poprzez przygotowanie form drukujących i drukowanie, ale także:
b)    podstawy projektowania grafika,
c)    podstawy projektowania opakowań oraz ich systematykę w obszarze  opakowań zadrukowywanych fleksograficznie,
d)    przetwórstwo produkcji opakowaniowej, w tym produkcję toreb, laminowanie, wykrawanie, uszlachetnianie, itd.  

Poza klasyczną tematyką – wykłady teoretyczne – kształcenie powinno obejmować zajęcia praktyczne, a więc przede wszystkim drukowanie na – będącej w użytkowaniu szkoły zawodowej – maszynie fleksograficzej, ponieważ żadne zamienniki symulacyjne nie zastąpią uczniowi realnego kontaktu z maszyną drukującą przed podjęciem się samodzielnego  drukowania nakładu w drukarni fleksografizcnej.

Minęło ponad 8 lat, a edukacji jak nie było tak i nie ma …

… lansowany w Polsce (importowany od bogatszego sąsiada) dualizm (zajęcia w drukarni, oddelegowywanie pracowników produkcyjnych do szkoleń zamiast stworzenia ośrodka, w którym byłaby zainstalowana maszyna fleksograficzna) nie załatwi tematu strategicznego jakim jest systemowe przygotowanie kadry drukarskiej-fleksograficznej i do przetwórstwa celem zatrudniania w polskich drukarniach fleksograficznych (wyposażonych w najnowocześniejsze maszyny), aby efektywnie realizować produkcję i przynosić adekwatne przychody.
Dotychczasowy stan realizacji reformy edukacji i przyjęty”dualny”  kierunek, z optyki fleksografii – w moim odczuciu nie stworzy dla nas  systemu – mechanizmu edukacyjnego do zabezpieczenia właściwie (neutralny, egalitarny w skali kraju, wielosektorowy, nie-komercyjny przekaz wiedzy dokonany przez dobrego edukatora) wykwalifikowanych kadr dla konkurencyjnej przemysłowej produkcji  w średniodystansowej i dalekiej perspektywie:

Artykuły powiązane:

a) Kształcenie – jaka nazwa zawodu – czy jesteśmy z foto?
b) Seminarium branżowe nt.edukacji
c) Czy edukacja dla fleksografii w Polsce stanie się faktem? cz.1 Podstawy
d) Czy edukacja dla fleksografii w Polsce stanie się faktem? cz.2 Dylematy 
e) Projekt flekso-fan

ffan4

Opr.Krzysztof Januszewski

Szanowni Państwo,

Podczas Forum Fleksograficznego2018 wygłoszony został wykład:  Instytucje rynku pracy jako dodatkowe następstwo naszej wizyty w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28.5.2018 gdzie poruszyliśmy temat składu Rady Rynku Pracy, jak też deficytu pracowników w naszej branży oraz korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W świetle uzgodnień  M.R.P.i.P.S. – Departament Rynku Pracy zadeklarował, że skieruje do Wojewódzkich oraz Powiatowych Urzędów Pracy pismo dot. kształcenia fleksografów w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kopia pisma z 8.6.2018 – zachęcamy do  lektury pisma oraz ew.wykorzystania.

Dziękujemy jednocześnie Departamentowi  Rynku Pracy M.R.P.i.P.S. za powyższe działanie.

PIF-Krzysztof Januszewski