Szanowni Państwo,

tegoroczna edycja

ff19 po, a w szczególności dyskusja dotycząca wymogów prawnych i obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych przez producentów materiałów opakowaniowych uświadomiła, jak ważne jest poświęcenie większej uwagi zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem opakowań.  W związku z tym występujemy z inicjatywą, aby wspólnie opracować publikację z serii oKflexo  (roboczy tytuł):

Bezpieczne opakowanie

wybrane zagadnienia dla fleksografii

, która stanowiłaby przewodnik dla  drukarni fleksograficznych nt. uregulowań prawnych oraz wymagań klientów.

Wszystkie firmy i osoby fizyczne posiadające wiedzę w tym temacie serdecznie zapraszamy do wsparcia realizacji tego projektu. Gdyby udało nam się zebrać posiadaną wiedzę we wspomnianej  publikacji – optujemy za pracą zbiorową z autorskim opracowaniami poszczególnych pozycji spisu treści – stworzylibyśmy wspólnie praktyczne narzędzie pomagające i w pewien sposób chroniące drukarnie przed konsekwencjami związanymi z brakiem wystarczającej  wiedzy z zakresu prawa i wymagań klienta.

Przedstawiamy wstępną propozycję spisu treści:

  1. ­Bezpieczne opakowanie w rozumieniu obowiązujących aktów prawnych (WE) nr 1935/2004, (UE) 10/2011.
  2. Ochrona środowiska – dyrektywa 94/62/WE
  3. Migracja globalna i specyficzna oraz ocena organoleptyczna – jak ustalić zakres koniecznych badań.
  4. Wytyczne do opracowania poprawnej Deklaracja Zgodności
  5. Higiena opakowań i dobra praktyka produkcyjna – (WE) 2023/2006
  6. Identyfikowalność – w jaki sposób spełnić wymóg prawny
  7. Wymagania REACH (rozporządzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów)
  8. Obowiązkowe i dobrowolne znakowanie opakowań
  9. Obowiązkowa i dobrowolna certyfikacja opakowań a oczekiwania klienta
  10. Wymagania jakościowe dla papierowych opakowań do żywności

i jednocześnie liczymy na propozycję innych zagadnień z Państwa strony, które  należałoby dodać do tematyki oKflexo3.

Prosimy również  o udzielenie nam wsparcia poprzez dostarczenie posiadanych materiałów i opracowań firmowych, które pomogłyby nam skutecznie i wielowątkowo zrealizować tę kolejną inicjatywę Polskiej Izby Fleksografów.

Oczekujemy z zainteresowaniem na współpracę z Państwem:

pro flexografico bono

Krzysztof Januszewski
Justyna Knaflewska – redaktor wydania