Szanowni Państwo,

ubiegłoroczna edycja

ff19 po, a w szczególności dyskusja dotycząca wymogów prawnych i obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych przez producentów materiałów opakowaniowych uświadomiła, jak ważne jest poświęcenie większej uwagi zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem opakowań.  W związku z tym wystąpiliśmy z inicjatywą, aby wspólnie opracować publikację z serii oKflexo4 :

ok4-s1

Bezpieczne opakowanie

wybrane zagadnienia dla fleksografii

, która stanowiłaby przewodnik dla  drukarni fleksograficznych nt. uregulowań prawnych oraz wymagań klientów.

Przedstawiamy wstępną propozycję spisu treści:

  1. ­Bezpieczne opakowanie w rozumieniu obowiązujących aktów prawnych (WE) nr 1935/2004, (UE) 10/2011.
  2. Ochrona środowiska – dyrektywa 94/62/WE
  3. Migracja globalna i specyficzna oraz ocena organoleptyczna – jak ustalić zakres koniecznych badań.
  4. Wytyczne do opracowania poprawnej Deklaracja Zgodności
  5. Higiena opakowań i dobra praktyka produkcyjna – (WE) 2023/2006
  6. Identyfikowalność – w jaki sposób spełnić wymóg prawny
  7. Wymagania REACH (rozporządzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów)
  8. Obowiązkowe i dobrowolne znakowanie opakowań
  9. Obowiązkowa i dobrowolna certyfikacja opakowań a oczekiwania klienta
  10. Wymagania jakościowe dla papierowych opakowań do żywności

Prosimy również  o udzielenie nam wsparcia poprzez dostarczenie posiadanych materiałów i opracowań firmowych jak i  zdjęć produktów (do zamieszczenia w publikacji) , które pomogłyby nam skutecznie i wielowątkowo zrealizować tę kolejną inicjatywę Polskiej Izby Fleksografów.

Oczekujemy z zainteresowaniem na współpracę z Państwem:

pro flexografico bono

Planowany termin publikacji IX-X’2018.
Krzysztof Januszewski
Justyna Knaflewska – redaktor wydania