Czyli czy grudzień 2018 okaże się „gwiazdką pod choinkę” z horyzontem:  dopłyniemy do portu, w którym jest szkoła fleksograficzna a najlepiej:

fleksopak2Cz.1- Podstawy

Reforma  szkolnictwa branżowego wkroczyła na ostatnią prostą, czyli finalizowania treści podstaw programowych dla poszczególnych zawodów – 21 listopada otrzymaliśmy z MEN-u zaproszenie do spotkania 29.11.18  celem uzgodnienia szczegółów dotyczących umieszczenia zawodów w branży oraz treści nauczania tych zawodów określonych w podstawach programowych dla zawodów – w związku z przygotowywaniem w MEN nowego rozporządzenia w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego  dotyczących m.inn.:

 1. propozycji przyporządkowania zawodów szkolnictwa branżowego do poszczególnych branż z 8 listopada 2018 r.
 2. Podstawy programowej kształcenia w zawodzie drukarz

(…)  PFR.17. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

(…) albo

PFR.00. Realizacja procesów drukowania z fleksograficznych form drukowych w tym:

 1. Podstawy poligrafii
 2. Wykonywanie fleksograficznych form drukowych
 3. Wykonywanie odbitek z fleksograficznych form drukowych (niezbyt trafnie nazwany ponieważ odbitka  kojarzy się z kartką-arkuszem lub odbitką kserograficzną, a tutaj mamy do czynienia w dużej mierze – ale nie jedynie (tektura falista ta arkuszowa) z przemysłowym  drukiem rolowym (wstęgowym)  i różnorodnymi opakowaniami

Otrzymaliśmy też stosowne załączniki z opisami.

A. W trakcie spotkania jw.:

 1. Polska Izba Fleksografów jako jedyna reprezentująca branżę (podczas spotkania) – i po raz kolejny  – zakwestionowaliśmy sklasyfikowanie naszej poligrafii od 2017 przez MEN/ORE  w Klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego jako  branży poligraficzno – fotograficznej  a od 8.11.18 z propozycją jej rozszerzenia jako branży Poligraficzno – fotograficzno – reklamowej (pfr)   i wynikających zawartości oraz zgłosiliśmy sprzeciw wobec takiej praktyki  z wnioskiem o  wyodrębnienie samej „poligrafii”* z przyporządkowania zawodów szkolnictwa branżowego do poszczególnych branż i stosowną korektę zawodów objętych w tej branży.
 2. zaakcentowaliśmy potrzebę wyodrębnienia drukarza fleksograficznego jako indywidualnego zawodu zwracając uwagę , że takie ujęcie/usytuowanie zawodu drukarza fleksograficznego wynika z przemysłowego charakteru  naszej nowoczesnej fleksografii opakowaniowej – i tutaj  zasugerowaliśmy, aby wprowadzony został nowy zawód –  związany  z przetwórstwem zadrukowanych produktów fleksograficznych i nie tylko tą technologią drukowania.
 3. w w/wymienionym kontekście opakowaniowym zakwestionowaliśmy:

1. kolejną propozycję –MEN/ORE wprowadzenia rozszerzenia – powiązania z introligatornią procesów  „i opakowaniowych” w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach  (PFR.16) Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych w Podstawach programowych kształcenia w zawodach: Technik i Operator procesów introligatorskich . Łączenie operacji introligatorskich z opakowaniami jest pomyłką –  obecnie jak i perspektywicznie nieadekwatne do odmiennych produktów tworzonych  w ramach obu operacji/zawodów  oraz ich skali – opakowania to b.poważna, duża skala przemysłowa  m.inn z dużą odpowiedzialnością (np. bezpieczeństwo opakowań, czy też środowisko) w przeciwieństwie do introligatora/ni. Także najlepszym  a właściwie jedynym rozwiązaniem zabezpieczenia kadry fachowej jest  uruchomienie procedury opracowania podstawy programową dla nowego zawodu-robocza nazwa Operator /technik procesów opakowaniowych. 

2. jak i wynikłą podczas  dyskusji propozycję nazwy zawodu (mutacja pierwotnej):  operator procesów introligatorskich i opakowaniowych obecnie jak i perspektywicznie nieadekwatną do odmiennych produktów tworzonych  w ramach obu zawodów,

d. ponownie zgłosiliśmy temat przyporządkowania fleksografii jako przemysłowej technologii drukowania oraz produkcji opakowań z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Ministerstwa Przemysłu i Technologii

e. ponownie zakwestionowaliśmy system dualny dla branży fleksograficznej i tutaj zacytowaliśmy fragment naszego pisma do KPRM z 14.9.2018   w sprawie rozważenia zaliczenia składek członkowskich w koszty uzyskania przychodów (…) poniżej:

 • Nowa sytuacja (zaliczenie składek do kosztów uzyskania przychodów) z pewnością będzie mostem komunikacyjnym i trampoliną dla znalezienia lepszej przychylności przedsiębiorców dla dobrej zmiany a także umożliwi aktywniejsze działania izby, gdzie horyzontem jest sprawniejsza i konkurencyjna polska gospodarka. 
 • Przykładowe pole do działania to wspomniana już edukacja: obecna (i historycznie) katastrofalna sytuacja braku kształcenia zawodowego dla fleksografii, źle przyjęte założenie realizowanej obecnie reformy edukacji zawodowej objcmujące system dualny („import” z bogatych i dojrzałych gospodarek) – może dobry w innych branżach - jest nierealny do powszechnego - w skali krajowej - wdrożenia kształcenia zawodowego fleksograficznego, (…)  Zapewnienie nam wyższego, stabilnego finansowania ….  umożliwić może podjęcie alternatywnego działania celem utworzenia (i dofinansowania)- branżowej szkoły fleksograficznej „fleksopak”.
 • Kolejną kwestią z tym związaną jest podjęcie działań ustawodawczych, aby w szczególnej sytuacji – a taką mamy do czynienia u nas - była możliwość ingerencji państwa (wg mnie MPiT z MEN?) w niezależność samorządu lokalnego w kontekście zapewnienia w Polsce konkretnego kształcenia- zawodu – dla nas - uruchomienia fleksograficznej drukarni zawodowej w szkole, aby zapewnić przez państwo fachową (ale nie fachową na papierze) kadrę dla zabezpieczenia i rozwoju prowadzonej działalności wytwórczej (a jeszcze lepiej atrakcyjnej rynkowo – u nas opakowania), a nie handlowej z niejednokrotnie importowym tłem. 
 • Dodatkową i niestety nieobecną kwestią jest także brak „żelaznego” powiązania finansowania szkoły z faktycznym zatrudnieniem w przemyśle zgodnym z finansowanym kierunkiem, prościej ujmując, aktualnie: szkoła sobie a rynek (fleksograficzny)  – niestety sobie.  
 • Bardzo nowocześnie wyposażone drukarnie (jak długo te najlepsze pozostaną polskie?) zapewniają miejsca pracy w wielu regionach i potrzebują coraz lepiej wykształconych pracowników. Pracodawcy-fleksografowie płacą podatki, ale ich redystrybucja w żadnym stopniu nie obejmuje i w mojej ocenie nie zapewni im w najbliżej (a może i dalszej) przyszłości kadry fachowych pracowników. Wszystkie  odwiedzone przez mnie  JST w różnych regionach Polski + Biuro Edukacji W-wa nie były zainteresowanie współpracą z organizacją, mimo zachęcania przykładami np. ośrodka Broby Grafiska w Szwecji. 

*z pewnością wzmocnieniem naszego  głosu podczas spotkania było także odniesienie się  do otrzymanej 29.11.18 rano odpowiedzi z PID-u na nasze zapytanie w tej kwestii: Całkowicie popieramy Państwa punkt widzenia. …,  za co teraz PID-owi dziękujemy.

Po dynamicznej dyskusji 29.11.2018 podczas której zauważyliśmy wyraźnie zrozumienie przez MEN realiów gospodarczych fleksografii (ale i opakowań) i naszego stanowiska, propozycje a) i c) zostały przyjęte (ale finalną decyzję w formie rozporządzenia podejmuje właściwy minister) , a jako PIF zobowiązaliśmy się zgłosić uwagi do  projektu   Podstawy programowej kształcenia w zawodzie drukarz (…)  PFR.00. Realizacja procesów drukowania z fleksograficznych form drukowych w części merytorycznej otrzymanej 21.11.2018

 B.  Pierwsza jaskółka dobrych zmian: 3.12.2018 otrzymałem z MEN-u informację, że Podstawa programowa kształcenia w zawodzie drukarz zostanie rozdzielona na 2 Podstawy:

 1. Podstawę programową kształcenia w zawodzie drukarz offsetowy

oraz

 1. Podstawę programową kształcenia w zawodzie drukarz fleksograficzny.

8.12.18 przesłałem do MEN-u pierwszą wersję naszych licznych uwag do części fleksograficznej Podstawy programowej dla drukarza fleksograficzego otrzymanej  w listopadzie z oceną ogólną tej Podstawy: (z lektury)  emanuje powierzchowna znajomość tematu oraz brak profesjonalizmu.

12.12.18 MEN – po zapoznaniu się ze zgłoszonymi uwagami – zaproponował nam zamianę części PFR.00.2.Podstawy poligrafii  na PFR.00.2.Podstawy technologi fleksograficznej  i jej napisanie.

17.12.18 – po 21 dniach konsultacji z MEN-em oraz wewnętrznych w ramach PIF-u– przesłaliśmy do MEN-u finalną wersję – do analizy oraz akceptacji – projektu ”Podstawa programowa kształcenia w zawodzie drukarz fleksograficzny”. Wersja ta (nasza)  krańcowo różni się merytorycznie  względem otrzymanej z MEN/ORE (nasz konsultant  określił różnicę  jako „przepaść” z czym się w pełni zgadzam) i jeżeli zostanie finalnie zaakceptowana przez MEN autor/autorzy pierwotnejORE nie powinni być z nową kojarzeni ani utożsamiani! 

Polska Izba Fleksografów pragnie serdecznie i fleksograficznie podziękować:

 1. Paniom: Urszuli Martynowicz Dyrektorowi Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN a szczególnie Urszuli Blicharz – Ekspertowi w Departamencie j.w. za życzliwe wysłuchanie oraz pozytywne zrozumienie specyficznej i ważnej roli , jaką pełni fleksografia (opakowaniowa) mając nadzieję, że:
 • finalne rozporządzenie obejmie opracowane przez nas zmiany a:
 • MEN podejmie dalsze starania lub wręcz skuteczne działania, aby zaoferować środki na sfinansowanie opracowań materiałów dydaktycznych oraz promocję nowego zawodu przez szkoły jak np. wyprodukowanie filmu promującego drukarza fleksograficznego
 • wskaże środki na sfinansowanie projektu opracowania podstawy programowej nowego zawodu – robocza nazwa: Operator / technik procesów opakowaniowych
 1. Panu Wojciechowi Górskiemu za poświęcony czas oraz fachowe, życzliwe i terminowe uwagi do przesłanych Jemu wersji opracowanej „na nowo” Podstawy programowej drukarza fleksograficznego  – Panie Wojciechu: pro flexograpfico bono!

Opr.PIF-Krzysztof Januszewski

Cz.2-Dylematy realizacyjne