ot+f18-960

 

*) Podczas konferencji można wygłosić wykłady typu:

A – technologiczny /neutralny (gratis)  oraz  B – firmowy/komercyjny (odpłatny) .

Ze zrozumiałych względów (w tym nieodpowiadająca poziomowi  przemysłu edukacja publiczna w kraju w zakresie naszej technologi  i  wynikający niedostatek  wykładowców prezentujących neutralną-przydatną wiedzę  dla bieżącej produkcji fleksograficznej) preferujemy i zachęcamy do zgłaszania wykładów neutralnych.

Definicje wykładów:

Typ A – technologiczny/neutralny: poniższa definicja wykładu opiera się na stosowanej na imprezach fleksograficznych poza naszym krajem filozofii „nie-komercyjności”, której duch jest określony w definicji „Przekazuje wiedzę stosując klasyczną/typową (generyczną) terminologię,  która unika jakichkolwiek odniesień/referencji  do promocji firmy czy konkretnych produktów, usług lub procesów w taki sposób, który zapewnia firmie/Wykładowcy przewagę” sformułowanej przez FTA (USA):

 1. Wykład należy przygotować na szablonie graficznym Seminarium Ot+f ’2018 dostarczanym Wykładowcy przez PIF w formacie  25,40 × 19 ,04 cm i powerpoincie.   Na pierwszym slajdzie, poza tytułem wykładu, podane jest imię i nazwisko oraz adres e-mailowy Wykładowcy plus logo firmy Wykładowcy (pod adresem mejlowym).
 2. Wykład powinien poruszać uniwersalne i najlepiej bieżące zagadnienia związane z procesem / procesami technologicznymi, stanem techniki, tendencjami rozwojowym bez podawania nazw handlowych produktów, urządzeń, technologii, usług oraz zdjęć i rysunków związanych z firmą Wykładowcy lub inną firmą reprezentowaną przez firmę Wykładowcy.
 3.  Zagadnienia technologiczne powinny koncentrować się na projektowaniu konstrukcji pudeł, operacji drukowania w sensie odwzorowania obrazu, sterowania procesem fleksograficznym i/lub wykrawania.
 4. Wszystkie slajdy nie zawierają logo, adresów stron internetowych i innej identyfikacji firmy lub produktów oferowanych przez firmę Wykładowcy lub innej firm/y reprezentowanej/ych przez firmę Wykładowcy.

Z ograniczeń określonych w 2-4) jw. może zostać zwolniony przez PIF  Wykładowca dokonujący wykładu w imieniu firmy-instytucji nie prowadzącej działalności biznesowej (organizacja branżowa, instytucja publiczna, instytucja edukacyjna itp.) kiedy dla przekazu uniwersalnej wiedzy niezbędnym jest oparcie się na realnych przykładach związanych z tematyką wykładu.

Typ B – firmowy

 1. Zgłoszenie jak i wykład może obejmować jedynie tematykę – profil produkcyjny firmy zgłaszającej i/lub firmy reprezentowanej przez zgłaszającego,  ale pod warunkiem, że dana firma nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej w Polsce.
 2. Wykład należy przygotować tylko w powerpoincie na szablonie  w formacie  25,40 x 19,04 cm. Slajdy mogą posiadać jedynie logo (umieszczenie w prawym górnym rogu szablonu .ppt) firmy zgłaszającej.
 3. Wykład zwięźle, rzeczowo i czytelnie prezentuje zgłoszoną tematykę, aby przyniosła korzyści dla uczestników.
 4. Wykład nie zawiera wyciągów z katalogów firmowych.
 5. Wprowadzenie do prezentacji filmu/ów musi być wcześniej zgłoszone a jego/ich wyświetlenie dokonane w polskiej wersji językowej. Po wyświetleniu podczas prezentacji w ramach zgłoszonego limitu czasu wykładu nie będą dołączane do materiałów konferencyjnych.
 6. Informacja o działalności/profilu firmy Wykładowcy i/lub firmy reprezentowanej przez Wykładowcę może zostać zaprezentowana jedynie na drugim w kolejności slajdzie i może zająć nie więcej niż 10% czasu wykładu.

**wytyczne – w konspekcie zgłaszanego wykładu zgłaszający powinien:

 1. jasno określić zawartość poznawczą, ew.metodologię ( np.dla studium przypadku), ew. wnioski i znaczenie prezentacji
 2. pokazać, jaki jest zasadniczy cel wygłoszenia prezentacji,
 3. uzasadnić, dlaczego uczestnik naszego Seminarium Ot+f ’2018 miałby wysłuchać tej prezentacji/wykładu?
 4. zaznaczyć, dla którego poziomu wiedzy adresowany jest wykład:
  a) początkujący,  b) średni,   c) zaawansowany,  d) ekspercki

Powyższe wytyczne opracowane zostały na podstawie formularza zgłoszenia wykładu do programów konferencji organizowanych przez FTA, USA.

off2017-0p-rela