Strukturę Izbyzgodnie ze statutem –  tworzą:

Organy Izby : Walne Zgromadzenie, Prezydium Izby, Komisja Rewizyjna
oraz
Biuro Izby realizujące działalność statutową oraz na bieżące zadania Izby.