Instytut Badań Edukacyjnych-IBE (nadzorowany przez Ministra Edukacji Narodowej) zainicjował obecnie prace mające na celu dostarczenie Ministrowi Edukacji Narodowej danych, które staną się podstawą do ustalenia kolejnej (drugiej) prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Otrzymaliśmy z MENu zaproszenie do włączenia się w prace przygotowawcze prowadzone przez IBE obejmujące:

  1. Udział w badaniu1 delfickim mającym na celu poznanie (naszej) opinii w kwestiach związanych m.in. z rozwojem branż w regionach,
  2. Możliwość przekazania materiałów jako dodatkowego źródła wzbogacającego zasoby wykorzystywane na etapie sporządzania pogłębionych analiz. Opracowania (m.in. sprawozdania, raporty, etc.) zostaną wykorzystane przez ekspertów w pracach nad pogłębionymi analizami w następujących dziedzinach:

 gospodarka w regionach,

 demografia w regionach,

 edukacja zawodowa,

 rynek pracodawców.

1)  Badanie trwa do 31 lipca 2019. Pierwszy etap: 12.07-18.07 do końca dnia.

Udzielone odpowiedzi posłużą wyznaczeniu kluczowych branż na poziomie regionalnym, dla których wyróżnione zostaną konkretne zawody szkolnictwa branżowego do II etapu badania.

Cele prognozy:

  1. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów.
  2. Dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Część II prognozy, określająca prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy obejmuje wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Zawody, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy, uzasadniają zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020 oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. W części II wśród 20 wyszczególnionych zawodów nie ma drukarza fleksograficznego.

Część III prognozy, określająca prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy, stanowi uporządkowane alfabetycznie wykazy zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy.Poniższy wykaz obejmuje zestawienie zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest:

A – istotne zapotrzebowanie

B  – umiarkowane zapotrzebowanie

na pracowników w danym województwie:

lp województwo A B
1. dolnośląskie 0*/49** Jest/122 **
2. kujawsko-pomorskie 0/49 ** 0/112 **
3. lubelskie 0/52 ** 0/119 **
4. lubuskie 0/39 ** 0/123 **
5. łódzkie 0/47 ** 0/123 **
6. małopolskie 0/41 ** 0/134 **
7. mazowieckie 0/39 ** 0/111 **
8. opolskie 0/44 ** 0/64 **
9. podkarpackie 0/42 ** 0/121 **
10. podlaskie 0/44 ** 0/100 **
11. pomorskie 0/44** 0/102**
12. śląskie 0/54** 0/105**
13. świętokrzyskie 0/38** 0/108**
14. warmińsko-mazurskie 0/46** 0/90**
15. wielkopolskie 0/46** 0/103**
16. zachodniopomorskie 0/51** 0/97**
*brak drukarza fleksograficznego ;   **innych zawodów

 Opracowano na podstawie

  1. informacji o obecnej prognozie
  2. obecnej – pierwszej prognozie

 

Nasz

drukarz2-960x (symbol 732209) jest wymieniony jedynie w woj.dolnośląskim w grupie B: umiarkowane zapotrzebowanie. Jest to wyraźny dla nas sygnał, aby podjąć działania, które spowodują, że „drukarz fleksograficzny”  w drugiej prognozie będzie wyraźniej obecny wśród/ na tle innych zawodów na konkurencyjnym rynku pracowniczym.

Jeżeli

drukarz2-960xpojawi się częściej w drugiej prognozie i w kolumnie A z pewnością umożliwi to tym wszystkim drukarniom, które chcą zatrudnić drukarzy fleksograficznych uwiarygodnione wpływanie na samorządy i/lub urzędy pracy w celu  np. uruchomienia kształcenia w tym zawodzie.

Pierwszy krok został dokonany – dzięki Polskiej Izbie Fleksografów mamy wpisanego drukarza fleksograficznego do rejestru zawodów w Polsce MENu. Drugi krok przed nami – wypowiedzenie się w badaniu jw. – tutaj liczymy na Państwa pomoc w zakresie przekazanie nam danych liczbowych (np.ilu pracowników chcielibyście zatrudnić),  jakie są obecnie ograniczenia w ich zatrudnieniu, etc.

Aktualizacja1 z 29.7.2019 dot.I etapu:

I etap wymagał  pilnego zaznaczenia maksymalnie 5 województw, w których według nas ze strategicznego punktu widzenia w najbliższych 5 latach dana branża (fleksografia) odgrywać będzie kluczową rolę dla rozwoju regionalnego.
Zaznaczyłem poniższe województwa:

1.Kujawsko-pomorskie
2.Małopolskie
3.Mazowieckie
4.Podkarpackie
5.Wielkopolskie

a w komentarzu, m.inn.:
a) wskazałem na potrzebę wprowadzenia fleksografii, a w zasadzie – nowego zawodu  drukarza fleksograficznego,  
b) dodałem, że jakikolwiek zobiektywizowany opis poligrafii  wymaga właściwego opisu branży w PKWiU. Obecny jest archaiczny i całkowicie nie adekwatny do obecnej roli, jaką pełni poligrafia, w tym fleksografia.  
c) zaznaczyłem, że czytelniejszy obraz poligrafii wymaga równoległej opinii Polskiej Izby Druku.

Aktualizacja2 z 2.8.2019 dot.II etapu:

W konkluzji przesłanej do IBE opinii napisałem m.inn.:

„…Istnieje wg mnie wyraźne zagrożenie, że opracowywana obecnie prognoza nie będzie w adekwatnym stopniu uwidaczniała potrzeb naszej fleksografii  jak i oczywiście całej poligrafii (w tym także i nas).  Hermetyczność informacyjna przedsiębiorców fleksograficznych (np. dane o zatrudnieniu obecnym i planowanym w drukarniach , etc.) zdecydowanie negatywnie wpływa na uzewnętrznianie potencjału przynajmniej np.zatrudnieniowego na (konkurencyjnym!)  tle innych branż jak i zawodów co jest odzwierciedlone w obecnej specyfikacji zawodów na obu skalach drugiego etapu.

Finalizując: w zależności od tego jaką branżę reprezentuje osoba oceniająca – będzie danego zawodu za dużo lub mało albo w ogóle, jak w przypadku produkcji opakowań, co ma miejsce w naszym fleksograficznym przypadku …”

Opr.PIF-K.Januszewski