organizowanego
2-3 marca 2020 r. przez Polską Izbę Fleksografów

  1. MISJA PIF-u  + wprowadzenie

1.1.Misją Polską Izby Fleksografów (zwanej dalej „ PIF”)  – w ramach realizowanych działań statutowych – jest także dostarczanie – na neutralnej platformie organizacyjnej jakim jest coroczne Seminarium Opakowania tekturowe + flekso (zwane dalej „Seminarium”) – informacji technicznej celem wymiany idei czy rozwiązań mających na celu podniesienie poziomu kompetencji i konkurencyjności branży przetwórczej opakowań z tektury falistej stosującej także fleksograficzną technologię zadrukowywania.
1.2. Seminarium składa się z konferencji (zwanej dalej „Konferencją”) oraz  miniwystawy (zwanej dalej „Miniwystawą”).
1.3. Seminarium organizowane jest w hotelu Haston (zwanym dalej „Hotelem”),  ul.Irysowa 1/3 we Wrocławiu. 

1.4. Postanowienia REGULAMINu stosowane są wobec:

1.4.1. Firm prowadzących produkcyjną działalność gospodarczą w Polsce,
1.4.2. Firm prowadzących działalność gospodarczą w Polsce będących przedstawicielami / dystrybutorami firm zagranicznych jako polska firma handlowa,
1.4.3. Firm prowadzących działalność gospodarczą-produkcyjną poza granicami Polski,

1.4.4. Polskich i zagranicznych organizacji branżowych jak i osób fizycznych,

które:
a)  dokonują wykładu-prezentacji podczas konferencji (zwanych dalej “Partnerem merytorycznym” lub zamiennie „Wykładowcą”) lub
b)  biorą udział w Wystawie nie wygłaszając wykładu podczas konferencji (zwanych dalej „Partnerem-wystawcą”)
1.4.5. Sponsorów wspierających Seminarium.

1.5. Firma wymieniona w pkt.  1.4.3. , która wytwarza produkty za granicą i sprzedaje je bezpośrednio lub za pośrednictwem firm/y handlowej/dystrybucyjnej w Polsce dokonuje bezpośrednio zgłoszenia wykładu i/lub ministoiska oraz dokonuje wynikającego rozliczenia dla przypadku komercyjnego udziału w Seminarium.
1.6.  Integralnymi częściami REGULAMINu są wypełniana on-line: „Karta zgłoszenia udziału” w Seminarium (zwana dalej „Kartą”) oraz Cennik z opłatami udziałowymi (zwany dalej „Cennikiem”).

2. KONFERENCJA–WYKŁADY: wytyczne ich wygłoszenia

2.1. Podczas konferencji można wygłosić 2 typy wykładów-prezentacji:

typ A – technologiczny(techniczny) (do 30 min) oraz

typ B – firmowy/produktowy/komercyjny  (10 lub 20 min) – definicje.

2.2. Format prezentacji-slajdu: 25,4×19,05 cm (pokaz na ekranie w proporcji 4:3)-poziomy. Oprogramowanie-PowerPoint.ppt. Poniżej wzory: strony tytułowej, drugiej z cv oraz kolejnych stron z zawartością prezentacji z zamarkowanym miejscem na logo firmowe dla:

typu A:

strona tytułowa
s2-info o wykładowcy

 

 

 

 

 

typu B   :

 

 

 

 

2.3.  Partner merytoryczny dostarcza PIF – wraz z dokonanym on-line zgłoszeniem (Karta)– konspekt wykładu oraz profil zawodowy-CV  + zdjęcie Wykładowcy.
2.4. Zgłoszenia/rezerwacje telefoniczne, mejlowe lub podobne bez wypełnionej on-line i wysłanej do PIF Karty wraz kompletem załączonych dokumentów nie stanowią podstawy do uprzedniej rezerwacji i/lub wpisania wykładu do programu Konferencji  .
2.5. Kolejność umieszczania wykładów ustala PIF, z uwzględnieniem następujących preferencji:
a) wykłady sponsorów typu klasycznego (pozycje chronologicznie  1 i 2 określone w pakietach sponsorskich),
b) wykłady gościa/i specjalnego/ych,
c) wykłady technologiczne nt.rozwiązań technicznych-produkcyjnych (ale nie organizacyjnych i podobnych) –  decyduje najpóźniejsza data – wpływu do PIF prawidłowo wypełnionej on-line Karty z kompletem załączników i/lub dostarczenia samej prezentacji,
d) firmowe wykłady produktowe/komercyjne – decyduje najpóźniejsza data – wpływu do PIF prawidłowo wypełnionej on-line Karty z kompletem załączników i/lub dostarczenia samej prezentacji.
2.6. Wykładowca zobowiązany jest dostarczyć  wykład (prezentację) w języku polskim w formacie .ppt do 15.2.2020. Dostarczenie po tym terminie może spowodować:

2.6.1. przeniesienie czasu wygłoszenia wykładu na ostatnią pozycję programu drugiego dnia Konferencji albo
2.6.2. wycofanie zgłoszonego wykładu z programu Konferencji w ramach Seminarium (punkty 2.16 i 2.17 Regulaminu) z uwagi na:
a) zahamowanie procesu przygotowania zgłoszonych prezentacji  do realizacji  prawidłowego przebiegu Konferencji w ramach Seminarium oraz
b) uniemożliwienie opracowania wzornika materiału konferencyjnego kopiowanego na CD lub pendrajw do przekazania uczestnikom Seminarium w trakcie przebiegu Seminarium.

albo

2.6.3 opracowanie wzornika materialu konferencyjnego i nagranie pendrajwów lub Cd dla uczestników Seminarium bez przedmiotowej – niedostarczonej prezentacji.
2.7. Zakwalifikowanie wykładu jako typ A następuje na podstawie deklaracji Partnera merytorycznego /Wykładowcy wyrażonej w Karcie oraz oceny otrzymanej prezentacji dokonanej przez PIF. PIF ma prawo zweryfikować typ A prezentacji oddając do oceny ekspertowi zewnętrznemu, którego ocena jest ostateczna.

2.8. Wykładowca udziela PIF prawa do udostępnienia kopii prezentacji w formacie przekonwertowanym do zamkniętego (hasłem) pdf-a jako materiału konferencyjnego (patrz Rozdział 3 – Materiał konferencyjny+logotypy) Seminarium.
2.9. PIF ma prawo nie wprowadzić do programu konferencji zgłoszenia Firmy, która nie udzieli zgody na wprowadzenie zgłaszanej prezentacji do materiału konferencyjnego.

2.10. PIF zapewnia komputer z podstawowym oprogramowaniem oraz projektor multimedialny niezbędne do instalacji pliku prezentacyjnego w .ppt i wygłoszenia wykładu.
2.11. W przypadku Wykładowcy mówiącego w języku obcym, wykład musi być tłumaczony przez profesjonalnego tłumacza gwarantującego pełny merytoryczny przekład treści w sposób umożliwiający właściwy odbiór przez słuchaczy (głośność, wyrazistość, fachowe słownictwo). Koszty tłumaczenia wykładu pokrywa Partner merytoryczny dokonujący zgłoszenia wykładu.

2.12. Firma zgłaszająca wykład –Partner merytoryczny wskazuje tłumacza oraz ponosi koszty tłumaczenia.
2.13. Czas tłumaczenia wykładu komercyjnego wliczony jest w czas (10 lub 20 min) zgłoszonego w Karcie wykładu, a Wykładowca zobowiązany jest do zachowania dyscypliny harmonogramu – czas wygłaszania wykładu będzie mierzony. W przypadku przekroczenia przez Wykładowcę ustalonego limitu czasu prezentacja będzie przerywana, po uprzednim zasygnalizowaniu:

a) minutę wcześniej – dzwonkiem nr1

b) po przekroczeniu czasu wykładu – dzwonkiem nr2.

2.14. Wykłady typu B nie będą wydłużone ponad czas zadeklarowany i przewidziany w programie,
2.15. Wygłoszenie wykładu typu B poniżej zadeklarowanego limitu 10 lub 20 min. nie ma wpływu na zafakturowanie cennikowej stawki.
2.16. PIF ma prawo nie wprowadzić do programu lub wycofać z programu Konferencji zgłoszony w Karcie  wykład, jeśli jego tytuł i/lub treść odbiegają od tematyki Seminarium, opłata udziałowa nie zostanie terminowo wpłacona lub zostanie wpłacona niekompletna czy też prezentacja zostanie dostarczona po 15.2.2020.
2.17. Wstrzymanie wycofania prezentacji z programu Konferencji wymagać będzie dodatkowej opłaty manipulacyjnej wynoszącej 300 zł netto.
2.18. Wykładowca (1 osoba) ma prawo udziału w Seminarium bez konieczności wnoszenia niezbędnej opłaty konferencyjnej.
2.19. Wykładowca nie ma prawa pozostawiać żadnych materiałów reklamowych o swojej firmie, wizytówek etc. na sali konferencyjnej, rozdawać ich na sali konferencyjnej przed, w trakcie wykładu lub po wykładzie, pozostawiać w recepcji i innych miejscach na terenie Seminarium, z wyjątkiem ministoiska pod warunkiem jego zgłoszenia w Karcie  .