Obejmuje tylko: wygłoszenie wykładu podczas konferencji i/lub wynajęcie ministoiska na wystawie
Termin zgłoszenia: 30.06.2021 r.


Dane partnera

Nazwa firmy

Adres (ulica, miejscowość, kod pocztowy)

NIP/VAT

E-mail

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Nr telefonuKonferencja – w tym ministoisko*:

Zgłaszam wykład typu*  A (czas do 30 min.) B (czas 10 lub 20 min.)

Tytuł wykładu

Tytuł wykładu (wersja angielska)

Imię i nazwisko wykładowcy

Załącznik 1 – konspekt wykładu (80-200 wyrazów)

Załącznik 2 – CV, profil zawodowy (50-80 wyrazów)

Załącznik 3 – Fotografia wykładowcy

Załącznik 4 – Logo firmyZgłaszam wynajęcie ministoiska  TAK NIE

Dodatkowa osoba 1 (imię i nazwisko)

Dodatkowa osoba 2 (imię i nazwisko)

Dodatkowa osoba 3 (imię i nazwisko)

*opłata występuje dla wykładu typu B – obejmuje 1 osobę (wykładowcę), także jako wystawca dla przypadku, kiedy dodatkowa osoba/osoby nie została/y zgłoszona/e. Na jednym ministoisku mają prawo być 2 osoby z firmy Partnera w tym wykładowca. Udział 3 osoby, wliczając wykładowcę, wymaga wynajęcia drugiego ministoiska.
Wynajęcie ministoiska na wystawie bez wykładu**

Zgłaszam wynajęcie ministoiska bez wykładu  TAK NIE

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

**opłata za ministoisko obejmuje udział 1 osoby. Na jednym ministoisku mają prawo być 2 osoby firmy Partnera w tym wykładowca. Udział trzeciej osoby wymaga wynajęcia drugiego ministoiska.
Wyliczenie opłaty udziałowej

(Ceny zamieszczone są w Cenniku. Dla wykładu typu A prosimy wpisać 0 do wszystkich pól.)

1. Opłata za ministoisko (lub liczba ministoisk x cena)

2. Opłata za wygłaszany wykład (cena za wykład typu A lub typu B)

3. Opłata za udział w konferencji (liczba osób x cena)

4. Suma (suma pozycji 1+2+3)

5. Podatek VAT (suma + 23%)

Kwota do zapłaty (suma pozycji 4+5)

Powyższą kwotę zobowiązuję się wpłacić do 30.06.2021 r. na podstawie faktury Pro-Forma Polskiej Izby Fleksografów (PIF) na r-k: BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Warszawa nr: PL 33 1600 1127 1847 8364 6000 0001.

Po zapoznaniu się z Regulaminem Seminarium Ot+f’2021 akceptuję warunki w nim zawarte – w tym te dotyczące wpłaty opłaty udziałowej dla wykładu typu B lub wynajęcia ministoiska – i zobowiązuję się do ich przestrzegania szczególnie w zakresie zgodności typu zgłoszonego wykładu z wykładem nadesłanym i następnie wygłoszonym oraz dotrzymania terminu dostarczenia prezentacji do dnia 27.08.2021 r.

Dostarczenie finalnej (np. w przypadku wcześniejszego dokonania zmian lub poprawek) prezentacji w formacie otwartym .PPT - po terminie powoduje alternatywnie:

  • naliczenie dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości 500 zł netto i/lub
  • wykreślenie wykładu z programu Seminarium Ot+f’2021 ze zwrotem już wpłaconej kwoty z potrąceniem 50% opłaty cennikowej

 Wyrażam zgodę, aby dane osobowe zawarte w Karcie zostały zamieszczone w bazie danych PIF w celu realizacji niniejszego zgłoszenia.

 Wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celach podwyższenia jakości oferowanych przez PIF usług, w tym organizacji Forum Fleksograficznego, seminariów, szkoleń itp. oraz działań marketingowych.