Agenda. Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Fleksografów

Przedstawiamy Agendę Walnego Zgromadzenia, która odbędzie się dnia 4 września 2023 roku w hotelu Arche Poloneza w Warszawie.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 10.00 – 13.00 i zakończy się wspólnym lunchem.

Agenda:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego obrad WZS-W
2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu WZS-W

3. Powołanie Komisji :
a) wyborczej
b) uchwał i wniosków

4. Zatwierdzenie Regulaminu wyboru:
a) Prezesa PIF
b) Członków Prezydium PIF
c) Członków Komisji Rewizyjnej PIF
d) Dyrektora Biura Izby

5. Sprawozdania z działalności:
a) Prezydium PIF
b) Dyrektora Biura PIF za okres: 26.10.2021 – 4.09.2023

6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium PIF oraz Dyrektorowi Biura Izby
8. Wybory:
a) Prezesa PIF
b) Członków Prezydium PIF
c) Członków Komisji Rewizyjnej PIF
d) Dyrektora Biura Izby

9. Głosowanie nad uchwałami
10. Dyskusja odnośnie strategii działania Izby oraz określenia priorytetów
11. Zakończenie obrad WZS-W

Polska Izba Fleksografów

AKTUALNOŚCI