Strukturę Izby zgodnie ze statutem –  tworzą:

Organy Izby:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Prezydium Izby
Edyta Bednarska – prezes PIF
Krzysztof Janiak
Wojciech Barabasz
Krzysztof Pisera
Ireneusz Chojnacki
3. Komisja Rewizyjna
Aneta Kowalska
Kamila Wesołek
Biuro Izby – Dyrektor Biura: Krzysztof Skrobot