Regulamin Szkolenia UV LED Days 2023

1. Organizatorem Szkolenia UV LED Days 2023 zwanego dalej Szkoleniem jest: Polska Izba Fleksografów, Ul. Grażyny 15, 02-548 Warszawa zwany dalej Organizatorem.
a.Termin Konferencji: 21 – 22 marzec 2023 r.
b. Miejsce : Hotel Arche Poloneza, ul. Poloneza 87, 02-826 Warszawa

2. Każda osoba, która otrzymała elektroniczne potwierdzenie rejestracji na Szkolenie lub przebywa na terenie, na którym przeprowadzane jest Szkolenie zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Szkolenia poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Szkoleniu i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzane jest Szkolenie.

4. Płatności: Opłatę za udział w Szkoleniu należy przelać na konto bankowe Polskiej Izby Fleksografów wskazane na otrzymanej drogą elektroniczną fakturze.

5. Koszt i warunki noclegów w hotelu Arche Poloneza, ul. Poloneza 87, 02-826 Warszawa:
a. Rezerwacja i koszt pokoi należy do Uczestników we własnym zakresie. Rezerwacje można dokonać pocztą elektroniczną w recepcji hotelu:

b. Na hasło „Szkolenie Polskiej Izby Fleksografów” są gwarantowane ceny specjalne dla Uczestników:
– pokój 1-osobowy ze śniadaniem: 310 zł brutto /doba
– pokój 2-osobowy ze śniadaniem: 350 zł brutto /doba
c. Parking: dostępne są miejsca przed budynkiem hotelu lub na parkingu podziemnym (dodatkowo płatny)
d. Doba hotelowa: 15.00 – 11.00.
e. Śniadanie serwowane jest w godzinach 6.30 – 10.00.
f. Na terenie Hotelu podczas trwania Szkolenia obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu zakupionego poza obiektem hotelowym.

UWAGA: Liczba pokoi jest ograniczona. Rezerwacje będą możliwe jedynie w przypadku wolnych pokoi.

5. Rejestracja na Szkolenie:
a. Wstęp uczestników na miejsce wydarzenia możliwy jest po wcześniejszym dokonaniu rejestracji / zgłoszenia na adres e-mail biuro@flekso.pl, otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia rejestracji oraz akceptacji niniejszego Regulaminu
b. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest dokonać rejestracji w terminie do 15 marca 2023 r. W późniejszych terminach rejestracja na Szkolenie będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc.
c. Swoją rezerwację Uczestnik potwierdza poprzez uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu.

6. Z chwilą dokonania rejestracji uczestnik Szkolenia:
a. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Polską Izbę Fleksografów oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w Konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w Konferencji.
b. wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem Konferencji w razie takich potrzeb. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w tej części jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania Szkolenia.

8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Szkolenia, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.

9. Uczestnicy Szkolenia są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Hotelu Arche Poloneza.