Stanowisko branży … do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Środowisko Producentów  Opakowań i Etykiet w Polsce

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa          

Warszawa, 17.09.2021.

Dotyczy: Stanowiska branży w ramach konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Reprezentując branże producentów opakowań oraz pokrewne, czujemy się zobowiązani do przedstawienia opinii odnośnie zaproponowanego projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Mamy świadomość konieczności dostosowania lokalnych regulacji do wymagań wynikających z założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Uważamy jednak, że ustawa w zaproponowanej formie ich nie spełnia.

Przedstawione rozwiązania mają naszym zdaniem charakter fiskalny, a ich głównym celem jest określenie zasad pozyskiwania środków od wprowadzających opakowania na rynek bez zaproponowania konkretnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów.

Uważamy, że ustawa w tej formie w sposób bezpośredni przyczyni się do wzrostu kosztów dla firm, a docelowo zapewne do wzrostu cen dla konsumentów.

W aktualniej sytuacji, kiedy drożeją w sposób dotychczas niespotykany wszystkie media oraz koszty pracy, wzrost kolejnych kosztów będzie stanowić dla wielu firm zagrożenie dla opłacalności prowadzenia biznesu. Konsekwencją będzie zamykanie działalności, dramaty firm i pracowników oraz zmniejszenie wpływów do budżetu.

Chcemy w tym miejscu zauważyć, że przemysł opakowaniowy w Polsce wytwarza  2,5% PKB. Są to tysiące przedsiębiorstw, także w łańcuchu poddostawców, to setki tysięcy zatrudnionych, to wpływy do budżetu z tytułu podatków od prowadzonej działalności oraz przychodów osobistych. To także przemysł o dużym udziale eksportu.

Ustawa jest kluczowa dla naszego środowiska i dotknie wszystkich producentów. W związku z tym uważamy, że winna być nie tylko konsultowana, ale wprost współtworzona przy udziale zainteresowanych stron. Regulacje prawne powinny uwzględniać głos producentów, tak aby możliwe było  wypracowanie rozwiązań reprezentujących różne interesy, a dodatkowo ustalające  nie tylko zasady pozyskiwania środków, ale przede wszystkim rzeczywiste rozwiązania w zakresie skutecznych metod zbiórki, recyclingu czy wykorzystania odpadów.

Nie negujemy konieczności wypełnienie założeń Europejskiego Zielonego Ładu – wprost przeciwnie: uważamy, że założenia są słuszne i należy zrobić wszystko by pozostawić po sobie planetę Ziemię kolejnym pokoleniom w jak najlepszej kondycji. Ustawie w zaproponowanej formie ten cel jednak nie przyświeca.

Uważamy, że prace legislacyjne powinny zostać wznowione z aktywnym  udziałem zainteresowanych stron oraz ekspertów. Środowisko producentów opakowań deklaruje chęć współpracy.

 

ECMA Polska – Związek Pracodawców Przetwórców Kartonu i ich Dostawców  Członek Zarządu Jakub Bielecki
Fundacja Rozwoju Kard Poligraficznych  Członek Zarządu Bernard Jóźwiak
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga  Kanclerz Jacek Kuśmierczyk
Polska Izba Druku  Prezes Rady Jacek Hamerliński
Polska Izba Fleksografów  Prezes Edyta Bednarska
Polska Izba Opakowań  Prezes Stanisław Tkaczyk
Stowarzyszenie Natureef  Członek Zarządu Artur Bartkowiak
Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych  Przewodniczący Bolesław Jasinowicz

 

AKTUALNOŚCI