Regulamin Konferencji Fleksografów 2024

1. Organizatorem Konferencji Fleksografów 2024 zwanej dalej Konferencją, jest: Polska Izba Fleksografów z siedzibą przy ul. T. Borowskiego 2 ­lok. 311, 03-475 Warszawa zwana dalej Organizatorem. a.Termin Konferencji: 18 – 20 marca 2024 r. b. Miejsce : WARSAW PLAZA HOTEL UL. ŁĄCZYNY 5; 02-820 WARSZAWA

2. Każda osoba, która otrzymała elektroniczne potwierdzenie rejestracji na Konferencję lub przebywa na terenie, na którym przeprowadzana jest Konferencja obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Konferencji poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Konferencji i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Konferencja.

4. Płatności: Całkowita opłata zostanie przeliczona po wypełnieniu formularza na stronie rejestracyjnej Konferencji. Opłatę za udział w Konferencji należy przelać na konto bankowe Polskiej Izby Fleksografów wskazane na otrzymanej drogą elektroniczną fakturze.

5. Koszt i warunki noclegów w hotelu WARSAW PLAZA HOTEL:
a. Rezerwacja i koszt pokoi należy do Uczestników we własnym zakresie. Rezerwacji można dokonać wysyłając e-mail na podany po procesie rejestracji dedykowany adres e-mail hotelu.
b. Na hasło „Konferencja Polskiej Izby Fleksografów” są gwarantowane ceny specjalne dla Uczestników:
– pokój 1-osobowy ze śniadaniem: 300 zł brutto /doba
– pokój 2-osobowy ze śniadaniem: 360 zł brutto /doba
c. Parking na terenie hotelu jest dodatkowo płatny wg cennika na stronie internetowej hotelu: www.warsawplazahotel.pl/parking.
d. Doba hotelowa: 16.00 – 11.00.
e. Na terenie Hotelu podczas trwania Konferencji obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu zakupionego poza obiektem hotelowym.
UWAGA: Liczba pokoi jest ograniczona. Rezerwacje będą możliwe jedynie w przypadku wolnych pokoi.
5. Rejestracja na Konferencję:
a. Wstęp uczestników na miejsce wydarzenia możliwy jest po wcześniejszym dokonaniu rejestracji on-line pod adresem flekso.pl/konferencja2024, otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia rejestracji oraz akceptacji niniejszego Regulaminu
b. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest dokonać rejestracji w terminie do 29 lutego 2024 r. W późniejszych terminach rejestracja na Konferencję będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc.
c. Swoją rezerwację Uczestnik potwierdza poprzez uiszczenie opłaty za udział w Konferencji.

6. Z chwilą dokonania rejestracji uczestnik Konferencji:
a. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Polską Izbę Fleksografów oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w Konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w Konferencji.
b. wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem Konferencji w razie takich potrzeb. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w tej części jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania Konferencji.

8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Konferencji, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.

9. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Hotelu WARSAW PLAZA HOTEL UL. ŁĄCZYNY 5; 02-820 WARSZAWA.