Polska Izba Fleksografów

Statut Polskiej Izby Fleksografów

Najważniejszy dokument Polskiej Izby Fleksografów, który jest podstawą jej działania. Statut uchwalony został na Zebraniu  Założycielskim Polskiej Izby Fleksografów 19 września 2012 r. w Warszawie.

Wersja2 uaktualniona na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego z 5 września 2019 r. w Warszawie

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Polska Izba Fleksografów, zwana dalej „Izbą”, jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej, na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców
2. Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (U. z 1989 r., nr 35 poz. 195 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej „ustawą o izbach”
§ 2
1. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały a także może być założycielem czy też przystępować do spółek i innych podmiotów tworzonych i działających w różnych formach prawnych.
3. Izba może zrzeszać się w innych organizacjach gospodarczych i społecznych, krajowych i zagranicznych.
4. Izba uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Izba zostaje utworzona na czas nieoznaczony.
§ 3
1. Izba używa pieczęci:
• prostokątnej z logo oraz napisem „Polska Izba Fleksografów” i adresem,
• owalnej z logo oraz napisem na obwodzie „Polska Izba Fleksografów”.
2. Izba posługuje się także angielską nazwą „Polish Chamber of Flexographers”.

ROZDZIAŁ II
Zadania Izby oraz sposoby i formy ich realizacji
§ 4
Podstawowe zadania Izby to:

1. Działalność na rzecz branży fleksograficznej,
2. Dbanie o dobro ogółu zrzeszonych członków, poprzez służenie w jednakowym stopniu wszystkim swoim członkom,
3. Ochrona i reprezentowanie interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej, zgodnie z ich wolą, wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych,
4. Integracja środowiska fleksograficznego,
5. Promocja produkcji fleksograficznej w kraju i za granicą, w szczególności: na targach, konferencjach, wystawach krajowych i zagranicznych, udział w misjach zagranicznych.
§ 5
Izba realizuje swoje zadania statutowe poprzez:
1. wyrażanie opinii o ważniejszych projektach rozwiązań systemowych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki narodowej w odniesieniu do branży fleksograficznej oraz współuczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tych dziedzinach,
2. delegowanie swoich przedstawicieli do uczestniczenia w pracach organów administracji rządowej lub samorządowej i innych gremiach w sprawach dotyczących działalności produkcyjnej, normalizacyjnej, usługowej i handlowej,
3. wykonywanie funkcji i zadań powierzonych Izbie, na jej wniosek lub za jej zgodą, przez organy administracji rządowej lub samorządowej,
4. opiniowanie i współtworzenie warunków prawnych rozwoju produkcji fleksograficznej i jej sprzedaży,
5. wspieranie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych członków Izby,
6. tworzenie platformy do wymiany informacji i omawiania w gronie członków kwestii fachowych,
7. propagowanie nowych technik produkcyjnych, organizacji i zarządzania w obszarze technologii fleksograficznej poprzez organizację szkoleń, forum fleksograficznego, seminariów, konferencji naukowo-technicznych, wystaw i wyjazdów oraz ośrodków szkoleniowych,
8. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej oraz strony internetowej,
9. wydawanie opinii o istniejącym lub prognozowanym stanie branży fleksograficznej oraz rozwiązaniach dotyczących produkcji i dystrybucji wyrobów związanych z technologią fleksograficzną,
10. pomoc i uczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu norm, standardów, procesów wytwórczych oraz kontroli jakości wyrobów tej branży,
11. podejmowanie działań na rzecz poprawienia jakości produkcji fleksograficznej,
12. prowadzenie działań ukierunkowanych na podejmowanie współpracy między drukarniami fleksograficznymi, producentami materiałów i maszyn oraz klientami fleksografii w celu wspólnego rozwiązywania zaistniałych problemów we wspólnym interesie,
13. nominowanie licencjonowanych rzeczoznawców, wykładowców i trenerów Izby,
14. udzielanie konsultacji członkom Izby,
15. organizowanie konkursów Grand Prix flekso i nagradzanie prac za techniczne osiągnięcia w zakresie osiągnięć technologii drukowania fleksograficznego,
16. popieranie i udzielanie pomocy w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników w branży fleksograficznej i opakowaniowej,
17. organizowanie szkoleń fachowych otwartych i wewnątrzzakładowych,
18. popieranie i udzielanie pomocy we współpracy z właściwymi instytucjami edukacyjnymi w zakresie kształcenia zawodowego oraz studiów technicznych o specjalności fleksograficznej,
19. zacieśnienie współpracy z innymi gałęziami przemysłu szczególnie związanymi z branżą opakowaniową,
20. przeprowadzanie innych dozwolonych prawem czynności mających na celu podniesienie prestiżu i ogólnej kondycji branży fleksograficznej,
21. uczestniczenie, zgodnie z odrębnie ustalonymi zasadami, w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych w spornych sprawach wynikłych między członkami Izby i innymi podmiotami w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez członków Izby,
22. działanie w kierunku zachowania „dobrych obyczajów” w branży fleksograficznej oraz upowszechnianie polubownego sposobu załatwiania sporów,
23. utworzenie Sądu Polubownego Izby,
24. popieranie i udział w działalności naukowo-badawczej oraz wdrożeniowej innych podmiotów, w tym zagranicznych dla opracowania norm i standardów itp. przyczyniających się do technicznego rozwoju przemysłu fleksograficznego,
25. współpraca z organizacjami branżowymi oraz odpowiednimi organizacjami zagranicznymi,
26. ułatwianie i wspieranie kontaktów firm członkowskich z podmiotami zagranicznymi,
27. tworzenie rad, sekcji, komisji, komitetów i innych ciał kolegialnych.
28. Dla realizacji celów statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie ze statutem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 6
1. Członkiem Izby może być podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji i usług poligraficznych przy użyciu technologii fleksograficznej, produkcji i obsługi serwisowej maszyn, urządzeń, oprogramowania i środków stosowanych do produkcji z wykorzystaniem technologii fleksograficznej, handlu wyrobami i środkami do w/w produkcji , świadczenia usług medialnych i doradczych oraz kształcenia kadr w zakresie
2. Walne Zgromadzenie może nadać członkostwo honorowe osobom prawnym i fizycznym posiadającym szczególne zasługi dla branży fleksograficznej. Nadanie tytułu członka honorowego ma charakter wyłącznie tytularny, członkowie honorowi nie mają praw i obowiązków członków izby i nie są członkami izby w rozumieniu przepisów ustawy o izbach.
3. Członkowie – założyciele Izby stają się jej członkami z chwilą wpisania Izby do Krajowego Rejestru Sądowego a pozostali z chwilą podjęcia uchwały Prezydium Izby o przyjęciu w poczet członków.
4. Podjecie przez Prezydium Izby uchwały o przyjęciu w poczet członków Izby następuje po uprzednim złożeniu przez kandydata:
• pisemnej deklaracji członkowskiej,
• odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru wydanego z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed datą złożenia deklaracji członkowskiej,
• oświadczenia o zgodności prowadzonej działalności z § 6 ust.1 niniejszego Statutu,
• zobowiązania do zapłaty wpisowego oraz składki członkowskiej za bieżący kwartał, w którym nastąpi przyjęcie w poczet członków, na podstawie otrzymanej noty obciążeniowej.
5. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Izby, składający deklarację może odwołać się do Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem Prezydium Izby, w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Prezydium Izby wraz z uzasadnieniem.
1. Członkowie Izby wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście albo przez ustawowych przedstawicieli lub ustanowionych w tym celu w formie pisemnej pełnomocników.
2. Członkowie Izby lub ich pełnomocnicy mogą reprezentować więcej niż jednego członka Izby na podstawie pisemnego pełnomocnictwa określającego zakres umocowania.
§ 7

1. Członkostwo Izby ustaje w przypadku:
• wystąpienia z Izby za 3-miesięcznym wypowiedzeniem członkostwa zgłoszonym listem poleconym. Rezygnacja ta nie zwalnia członka Izby z zapłaty ewentualnych zaległych zobowiązań finansowych wobec Izby powstałych przed dniem wysłania zgłoszenia o wystąpieniu i upływem okresu 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia,
• wykreślenia na mocy uchwały Prezydium Izby z powodu zaprzestania prowadzenia działalności wskazanej w § 6 ust.1 Statutu,
• wykluczenia z Izby na mocy uchwały Prezydium Izby na skutek:
1. nieprzestrzegania statutu, regulaminów Izby lub uchwał jej organów a także z innych ważnych powodów. Za ważne powody uważane jest, w szczególności: ciężkie naruszenie interesów i celów Izby, prowadzenie działalności sprzecznej z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi, dopuszczanie się czynów nieuczciwej konkurencji, czy też okoliczność gdy dalsze członkostwo nie da się pogodzić z zadaniami Izby albo godzi w dobre jej imię,
2. zalegania przez danego członka z zapłaceniem pełnych składek członkowskich za co najmniej dwa okresy płatności wynikające z wystawionych not obciążeniowych.
2. Uchwały Prezydium Izby w sprawie wniosku dotyczącego wykluczenia albo wykreślenia członka z listy członków Izby wymagają obecności co najmniej 2/3 członków Prezydium Izby. Wniosek w sprawie wykluczenia może złożyć członek Prezydium Izby albo Dyrektor Biura Izby.
3. Podjęcie uchwały o wykluczeniu członka następuje po złożeniu przez niego pisemnych wyjaśnień a w przypadku ich nie złożenia po upływie określonego dla tych wyjaśnień terminu. Termin do złożenia wyjaśnień, nie dłuższy niż 14 dni licząc od dnia zawiadomienia członka, określa Prezydium Izby.
4. Wykreślonemu lub wykluczonemu członkowi służy prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, złożonego, za pośrednictwem Prezydium Izby, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały Prezydium Izby wraz z uzasadnieniem.
5. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przez Walne Zgromadzenie za datę wykreślenia lub wykluczenia uważa się datę uchwały Prezydium Izby o wykreśleniu lub wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania członkostwo członka Izby ulega zawieszeniu.
§8

Członkowie Izby mają prawo:
1. uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia,
2. wybierania wybieralnych organów Izby,
3. kandydować w wyborach do wybieralnych organów Izby,
4. zrzeszać się w sekcje fachowe,
5. kandydować do składu Komisji Kwalifikacyjnej z wyjątkiem osób wybranych w skład Prezydium Izby i Komisji Rewizyjnej,
6. zgłaszać wnioski i wypowiadać się we wszystkich sprawach Izby,
7. korzystać z usług i świadczeń Izby na warunkach ustalonych dla członków izby, pod warunkiem wywiązywania się z obowiązku terminowej zapłaty wpisowego i składek członkowskich. W przypadku nie spełnienia tego warunku, członkowie ci mają prawo do korzystania z usług i świadczeń Izby na warunkach oferowanych dla podmiotów nie będących członkami Izby,
8. korzystać z logo Izby, według zasad określonych przez Dyrektora Biura Izby.
§ 9

Członkowie Izby zobowiązani są:
a. przestrzegać postanowień statutu oraz regulaminów wewnętrznych Izby,
b. współdziałać w realizacji celów statutowych Izby,
c. terminowo opłacać składki członkowskie,
d. brać czynny udział w pracach Izby,
e. przestrzegać norm etyki zawodowej.
§ 10

Działalność Izby nie może naruszać samodzielności członków Izby, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

ROZDZIAŁ IV
Organy Izby
§11
1.Organami Izby są:
a. Walne Zgromadzenie,
b. Prezydium Izby,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Zebranie członków założycieli Izby uchwalających jej statut posiada uprawnienia Walnego Zgromadzenia.
3. Działalność w organach Izby, jeśli co innego nie wynika z postanowień statutu, opiera się na społecznej pracy jej członków.
4. Prezydium Izby, w zależności od potrzeb, określa zasady zwrotu kosztów poniesionych z tytułu uczestnictwa w organach Izby.
5. Uchwały organów Izby podejmowane są zwykłą większością głosów o ile postanowienia Statutu i obowiązujących przepisów prawa nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ V

Walne Zgromadzenie
§ 12
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.
2. Walne Zgromadzenie może być:
• Sprawozdawczo-Wyborcze,
• Nadzwyczajne
§ 13
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków w pierwszym terminie. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, w tym samym dniu po 30 minutach od zakończenia Walnego Zgromadzenia zwołanego w pierwszym terminie a uchwały na nim podjęte w sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na ilość obecnych członków Izby.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Izby osobiście albo przez ustawowych przedstawicieli lub ustanowionych w tym celu pełnomocników. Każdemu członkowi Izby przysługuje jeden głos.
3. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej głosowanie jest jawne, przy czym Przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne także w innych sprawach na wniosek co najmniej połowy członków lub ich przedstawicieli biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
§ 14
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
a. określenie głównych kierunków działania Izby,
b. przyjęcie regulaminu prac Walnego Zgromadzenia,
c. dokonanie wyboru członków Prezydium Izby i Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu tajnym,
d. powoływanie Dyrektora Biura Izby, na wniosek członka-założyciela Izby lub członka Izby,
e. udzielanie absolutorium członkom Prezydium Izby,
f. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Prezydium Izby i Komisji Rewizyjnej,
g. uchwalanie zmian w Statucie Izby,
h. ustalanie wysokości i zasad płacenia składek członkowskich,
i. przystąpienie Izby do innych organizacji i podmiotów gospodarczych,
j. podejmowanie decyzji w sprawie odwołań od uchwał Prezydium Izby w sprawie nieprzyjęcia w poczet członków, wykluczenia lub wykreślenia członka Izby,
k. podejmowanie decyzji w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
§ 15
1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zwołuje Prezydium Izby w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc przed upływem kadencji organów Izby.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Prezydium Izby powiadamia członków Izby w formie listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską, faksem czy też pocztą elektroniczną, wysłanych co najmniej na 21-dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienia wysłane faksem czy też pocztą kurierską wymagają potwierdzenia listem poleconym.
3. Członkowie Izby mają prawo składać wnioski w sprawie zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. Wnioski powinny być składane do Dyrektora Biura Izby najpóźniej na 10 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia a Dyrektor Biura Izby zobowiązany jest przekazać te zmiany Prezydium Izby i wszystkim członkom Izby w sposób pozwalający na zapoznanie się z nimi co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Sprawy nie objęte porządkiem obrad w zaproszeniu i nie zmienione zgodnie ze zdaniem poprzednim, mogą być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu obecni są lub reprezentowani wszyscy członkowie Izby i wszyscy oni wyrażają zgodę na zmiany.
§ 16
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezydium Izby: z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/6 liczby członków Izby. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określają żądający jego zwołania oraz Prezydium Izby – w przypadku jego zwołania z inicjatywy Prezydium Izby.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno rozpocząć obrady nie później niż w ciągu 45 dni od daty złożenia wymienionego w ust.1 wniosku lub żądania i obradować nad sprawami określonymi zgodnie z drugim zdaniem ust. 1 niniejszego paragrafu..
3. O terminie, miejscu i porządku dziennym obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prezydium Izby powiadamia członków Izby w formach wskazanych w § 15 ust. 2 wysłanych z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przez terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ostatnie zdanie § 15 ust. 2 stosuje się.

ROZDZIAŁ VI
Prezydium Izby
§ 17
1. Prezydium Izby jest organem kierującym i reprezentującym Izbę na zewnątrz.
2. Prezydium Izby składa się z 5 do 9 członków, w tym Prezesa Izby i V-ce Prezesa Izby.
3. Członkowie Prezydium Izby są wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, spośród kandydatów desygnowanych przez członków Izby biorących udział w Walnym Zgromadzeniu z zastrzeżeniem § 17 ust. 4 oraz ust. 5 poniżej.
4. Prezes Izby wybierany jest przez Walne Zgromadzenie spośród Członków Izby.
5. V-ce Prezesa Izby wybiera Prezydium Izby ze swego grona na pierwszym posiedzeniu .
6. Kadencja Prezydium Izby trwa 3 lata, a w przypadku niemożności zwołania Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji z przyczyn obiektywnych, kadencja Prezydium zostaje jednorazowo przedłużona o kolejny rok.
7. Mandat Prezesa, V-ce Prezesa lub członka Prezydium Izby wygasa w skutek:
• złożenia pisemnej rezygnacji
• śmierci,
• odwołania przedstawiciela przez członka Izby;
• rezygnacji z członkostwa, wykluczenia lub wykreślenia członka , którego był reprezentantem,
• upływu kadencji organu
• zakończenie zatrudnienia w firmie Członka Izby, który udzielił danemu pracownikowi pełnomocnictwa do reprezentowania Członka Izby w Prezydium PIF.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Izby, V-ce Prezesa lub członka Prezydium Izby, Prezydium Izby przysługuje prawo kooptacji do swego składu, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Członkowie dokooptowani pełnią swoje funkcje do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia, które dokonuje wyborów uzupełniających, w tym także spośród członków Prezydium Izby dokooptowanych, jeżeli zostały zgłoszone ich kandydatury.
§ 18
1. Podział kompetencji w Prezydium Izby oraz przedmiot i tryb podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Prezydium Izby.
2. Prezydium odbywa posiedzenia w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku.
3. Posiedzenie może odbywać się w formie wideokonferencji.
4. Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes Izby z własnej inicjatywy albo na wniosek zwykłej większości członków Prezydium Izby.
5. Prezes Izby powiadamia członków Prezydium Izby o miejscu lub formie posiedzenia, godzinie oraz porządku obrad w jednej z form wskazanych w 15 ust. 2 , nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
6. Posiedzenia Prezydium Izby i podejmowane uchwały są ważne, jeżeli liczba uczestniczących w posiedzeniu członków Prezydium Izby jest większa niż 1/2 aktualnego składu Prezydium
7. Posiedzeniom Prezydium Izby przewodniczy z urzędu Prezes Izby lub zastępujący go V-Prezes Izby czy też inny członek Izby, wskazany przez mającego przewodniczyć posiedzeniu Prezesa lub V-Prezesa.
§ 19
Do kompetencji Prezydium Izby należy:
a. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
b. bieżąca kontrola zarządzania środkami finansowymi i innymi składnikami majątkowymi Izby,
c. uchwalanie rocznego budżetu Izby i jego zmian w trakcie roku kalendarzowego,
d. zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
e. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności,
f. uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
g. nadzór nad pracami Biura Izby,
h. określanie wysokości i zasad wynagrodzenia Dyrektora Biura Izby,
i. tworzenie i likwidacja sekcji fachowych,
j. powoływanie i odwoływanie reprezentantów sekcji fachowych,
k. przestrzeganie realizacji zadań statutowych Izby, w tym odpowiedzialność za wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
l. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zwalniania z obowiązku wpłaty wpisowego i składki członkowskiej członków Izby,
m. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym statutem do kompetencji Prezydium Izby,
n. podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Izby.
§ 20
Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby, w tym dotyczących jej praw i obowiązków majątkowych, są upoważnieni:
a. Prezes Izby samodzielnie,
b. Członek Prezydium Izby lub V-ce Prezes Izby z innym członkiem Prezydium Izby,
c. Dyrektor Biura Izby oraz pełnomocnicy, w granicach udzielonych im pełnomocnictw.

ROZDZIAŁ IX
Komisja Rewizyjna
§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Izby.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, spośród kandydatów desygnowanych przez członków Izby biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata a w przypadku niemożności zwołania Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji, z przyczyn obiektywnych, kadencja komisji Rewizyjnej zostaje jednorazowo przedłużona o kolejny rok.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Do wygaśnięcia mandatu i uzupełniania składu Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 17 ust.7 i ust. 8 niniejszego
6. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa stworzony przez nią i uchwalony przez Prezydium Izby Regulamin Komisji Rewizyjnej.
§ 22
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej,
b. badanie rachunkowości Izby, w tym dokumentów oraz zgodności wydatków z budżetem Izby,
c. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Prezydium Izby wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby,
d. opiniowanie wykonania budżetu oraz sprawozdania z działalności Izby,
e. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby,
f. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań Komisji Rewizyjnej z własnej działalności oraz oceny działalności Izby, wraz z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium członkom Prezydium Izby.

ROZDZIAŁ X
Biuro Izby
§ 23
1. Bieżącą obsługę działalności Izby i jej organów prowadzi Biuro Izby, które podlega bezpośrednio Prezydium Izby.
2. W skład Biura Izby wchodzi Dyrektor Biura Izby oraz pracownicy Biura Izby.
3. Biurem Izby kieruje Dyrektor Biura, powołany przez Walne Zgromadzenie spoza grona członków Izby na czas nieokreślony.
4. Liczba etatów stałych dostosowanych do zadań Izby i sposób oraz formy ich realizacji zatwierdza Prezydium Izby w formie uchwały.
5. Warunki powoływania i zwalniania pracowników Biura Izby oraz zakres ich obowiązków zatwierdza Prezes Izby na wniosek Dyrektora Biura Izby.
6. Prezes Izby , bądź przy jego braku, członek Prezydium wskazany uchwałą Prezydium pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu art.3 Kodeksu Pracy przy zatrudnianiu Dyrektora Biura Izby.
7. Szczegółowe zasady organizacji i działalności Biura Izby oraz kompetencje Dyrektora Biura Izby określi regulamin uchwalony przez Prezydium Izby, z uwzględnieniem postanowień § 24.
§ 24
1. Do zakresu działania Biura Izby należy, w szczególności :
a. przygotowanie projektów uchwał organów Izby,
b. realizacja uchwał organów Izby,
c. podejmowanie działań w kierunku zapewnienia rozwoju Izby, w szczególności poprzez pozyskiwanie nowych członków, rozwijanie zewnętrznych kontaktów Izby, etc., pod warunkiem, że działania te nie będą naruszać statutów przedsiębiorstw,
d. organizacja szkoleń, forów, seminariów i konferencji, w szczególności dla członków Izby w celu ustawicznego podnoszenia wiedzy fachowej wśród członków Izby,
e. nadzór nad terminowym regulowaniem należnych Izbie płatności,
f. przygotowywanie projektu budżetu rocznego, projektów zmian w budżecie w trakcie roku kalendarzowego,
g. przedkładanie Prezydium Izby rocznych sprawozdań, w tym finansowych, z działalności Izby i Biura Izby,
h. opracowywanie i prowadzenie korespondencji w imieniu członków Izby z organami administracji państwowej i samorządowej.
2. Dyrektor Biura Izby z urzędu bierze udział w posiedzeniach Prezydium Izby z głosem doradczym a do zakresu jego czynności należy, w szczególności:
a. występowanie w imieniu Izby przed organami państwowymi oraz samorządowymi,
b. reprezentowanie Izby zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem,
c. komunikowanie się z mediami jako rzecznik prasowy Izby,
d. organizacja pracy Biura Izby.

ROZDZIAŁ XI
Majątek Izby
§ 25
1. Majątek Izby stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze, prawa majątkowe i dochody.
2. Dochodami są:
1. wpisowe,
2. wpływy ze składek członkowskich
3. wpływy z własnej działalności oraz dochody z majątku Izby,
4. subwencje, spadki, darowizny i zapisy od innych osób lub instytucji,
5. dotacje celowe z budżetu Państwa lub innych źródeł,
3. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych i nie może zostać przeznaczony do podziału między jej członków.
4. Zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę obejmuje:
a) 58. Działalność wydawnicza
b) 63.12. Działalność portali internetowych,
c) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
d) 74.30.Z. Działalność związana z tłumaczeniami
e) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
f) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
g) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
h) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
5. Izba uprawniona jest do pozyskiwania innych – dopuszczalnych prawem – środków finansowych na potrzeby kosztów utrzymania i realizowania działalności statutowej
6. Izba może tworzyć fundusze:
1. fundusz statutowy,
2. inne fundusze celowe tworzone w oparciu o uchwały Prezydium Izby.
§ 26
W sytuacji, gdy środki finansowe Izby okażą się niewystarczające, Prezydium Izby może ograniczyć wykonywanie zadań statutowych do najpilniejszych i najbardziej istotnych dla Izby oraz jej członków.
§ 27
1. Składki członkowskie są płatne przez członków zwyczajnych Izby z góry za okres jednego kwartału w następujących w terminach:
a. do 31 stycznia za I kwartał
b. do 30 kwietnia za II kwartał
c. do 31 lipca za III kwartał
d. do 31 października za IV kwartał
na podstawie otrzymanej noty obciążeniowej.
2. Składki członkowskie są niepodzielne.
3. Prezydium Izby może podjąć uchwałę w przedmiocie zwolnienia niektórych członków Izby z obowiązku uiszczania wpisowego i /lub składek członkowskich.

Rozdział XII
Sekcje fachowe i Komisja Kwalifikacyjna
§ 28
1. Izba może powołać 4 sekcje fachowe:
• Prepressu dla fleksografii,
• Opakowań giętkich,
• Etykiet,
• Opakowań z tektury falistej.
2. Sekcje fachowe tworzy i likwiduje Prezydium Izby w formie uchwały.
3. Sekcja fachowa zorganizowana jest jako grupa przedstawicieli członków Izby zainteresowanych skoncentrowaniem się na działaniach technologicznych, produkcyjnych, organizacyjnych czy też handlowych w ramach jednej z 4 sekcji wymienionych w ust.1 powyżej.
4. Reprezentantem każdej sekcji fachowej jest Szef Sekcji wybrany spośród członków Polskiej Izby Fleksografów z preferencją, aby był też członkiem Prezydium Izby tak, aby mógł reprezentować sekcję na posiedzeniach Prezydium Izby.
5. Reprezentanci sekcji fachowych powoływani są i odwoływani przez Prezydium uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.
6. Sekcje fachowe działają na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze swoimi regulaminami zatwierdzanymi przez Prezydium Izby.
§ 29
1. Komisja Kwalifikacyjna jest organem opiniodawczym i pomocniczym dla Prezydium Izby.
2. Do obowiązków Komisji Kwalifikacyjnej należy opiniowanie i formalne załatwianie wniosków dotyczących:
a. przyznania licencji rzeczoznawcy, wykładowcy lub trenera Izby,
b. zmiany zakresu licencji,
c. skreślenia z listy rzeczoznawców, wykładowców lub trenerów Izby.
3. Komisja Kwalifikacyjna powoływana jest na okres kadencji właściwego Prezydium Izby.
4. Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej powoływani są i odwoływani przez Prezydium Izby spośród osób wskazanych przez Dyrektora Biura Izby, ale jednocześnie nie pełniących funkcji w Prezydium Izby i Komisji Rewizyjnej, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.
5. Komisja Kwalifikacyjna może kontynuować działalność podczas kadencji kolejnego Prezydium Izby w przypadku, jeżeli nowowybrane Prezydium nie podejmie uchwały o zmianie składu Komisji Kwalifikacyjnej.
6. Komisja Kwalifikacyjna działa zgodnie ze swoim regulaminem zatwierdzonym przez Prezydium Izby.

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe
§ 30
1. Uchwałę w sprawie zmian statutu Izby lub rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Izby w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych.
2. W przypadku zmiany podstawy prawnej funkcjonowania Izby może się ona przekształcić organizacyjnie bez konieczności wszczynania procesu likwidacyjnego.
§ 31
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie ustala na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Izby oraz powołuje likwidatora, który przeprowadza likwidację Izby. Uchwała taka podlega zgłoszeniu sądowi rejestrowemu.
§ 32
Niniejszy statut został przyjęty na założycielskim Walnym Zgromadzeniu członków Izby w dniu 19 września 2012 r., co uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu potwierdzają własnoręcznymi podpisami: